Tilmeld til nyhedsbrev
E-mail:


Frameld nyhedsbrev
E-mail:

Emdrupvej - Endelig sker der noget

01-02-2012

Emdrupvej – et sikrere sted at færdes!

Emdrupvej  – Nu sker der noget
I bestyrelsen i grundejerforeningen har der i en årrække været et ønske om at der bliver gennemført nogle trafiksikkerhedstiltag på Emdrupvej (fra Emdrup Torv til Tuborgvej) og på Frederiksborgvej (fra Bispebjerg Torv til kommunegrænsen i Gentofte).
For at få noget skred i sagen, fik grundejerforeningen sammen med Bispebjerg Lokaludvalg landskabsarkitekt Peter Holst til at udarbejde et forslag: ”Emdrup – et sikrede sted at færdes”.
På foreningens generalforsamling i marts 2009 redegjorde Peter Holst nærmere for forslaget som derpå blev fremlagt for Københavns Kommune. Der kom ikke rigtig noget konkret ud af det.

Bydelsplan for Bispebjerg 2010
Næste skridt var da at få forslaget integreret i den bydelsplan som Bispebjerg Lokaludvalg skulle udarbejde for Bispebjerg for 2010. Planen for Emdrupvej og Frederiksborgvej fik en fremtrædende placering i bydelsplanen, men der blev ikke umiddelbart givet et tilsagn fra Københavns Kommune om at virkeliggøre forslagene. Der blev af Københavns Kommune peget på, at vel var forslagene relevante, men der var andre steder i København der aktuelt var prioriteret højere.

Medlemmer af Emdrup Grundejerforening har alle modtaget et eksemplar af Bydelsplanen for Bispebjerg.

Beboermøde
I grundejerforeningen og i Bispebjerg Lokaludvalg besluttede vi os derfor at gå en ny vej ved – i første omgang – at koncentrere os om Emdrupvej og ved at indkalde beboerne og forretningsdrivende omkring Emdrupvej til et møde, hvor foruden lokaludvalget og grundejerforeningen var repræsenteret, også var inviteret Københavns Kommune og landskabsarkitekt Peter Holst. Mødet fandt sted den 24. januar 2012 i beboerhuset i Kantorparken. Fremmødet var ikke overvældende, men der var beboere fra Kantorparken, Emdrupvej og fra de omkringliggende villaveje.
Efter indledninger af lokaludvalgets formand Alex Heick og formanden for Emdrup Grundejerforening Lennart Frandsen gennemgik arkitekt Peter Holst forslaget fra grundejerforeningen og lokaludvalget.

Herefter kom Københavns Kommune ved trafikplanlægger Jens Christian Højgaard med kommunens tilbagemelding. Højgaard erklærede sig enig i den analyse, der var foretaget af Peter Holst, men måtte pege på at der er tale om en meget dyr løsning, navnlig ved at Emdrupvejs profil  foreslås helt ændret. Han pegede specielt på de meget dyre ændringer der skulle ske af ledningsnettet. Han fremhævede at selve trafikbelastningen på Emdrupvej og Frederiksborgvej for så vidt ikke er overvældende.
(trafiktælling i 2010: Frederiksborgvej: 16.660 køretøjer i døgnet – begge veje; Emdrupvej: 5.600 køretøjer i døgnet – begge veje. Tallene dækker over begrebet gennemsnitlig årsdøgnstrafik hvor der tages højde for variation i årstiderne, på ugedagene og på tidspunkterne i døgnet). Han erkendte at der er behov for at noget sker med Emdrupvej, navnlig af hensyn til trafiksikkerheden.Teknik- og Miljøforvaltningen har besluttet at følgende skal ske i 2012/13:

•    Hele Emdrupvej, det vil sige fra Emdrup Torv til Lyngbyvej er omfattet af projektet; vejen får en ny overfladebelægning,
•    Vejbredden vil på nogle forløb blive indsnævret fra 10 m til 8 m,
•    Der vil blive etableret et rødt midterfelt på vejen med hvid opstribning. Feltet markerer at overhaling ikke kan lade sig gøre,
•    Der bliver etableret 5-6 heller i midterfeltet – forhøjede områder der skal medvirke til at dæmpe hastigheden, og som skal være et sikkert punkt for fodgængere og cyklister ved krydsning af vejen,
•    Ud for hellerne bliver der parkering forbudt,
•    Den eksisterende fodgængerovergang bliver bevaret, men ændret i udformning.
•    Skiltningen på Emdrupvej bliver gennemgået og erstattet eller tilrettet.
•    Hastighedsbegrænsningen på 50 km. i timen bliver opretholdt,
•    Udkørslerne fra sidevejene bliver gennemgået – og der sker eventuelt forskellige tiltag for at forbedre oversigtsforholdene,
•    Der bliver plantet vejtræer i vejens sydlige side således at skyggen falder ud mod vejen (som led i et træplantningsprojekt for at gøre København grønnere.)

Der blev også under mødet peget på to specielle problemer som Jens Chr. Højgaard noterede sig:
Ind- og udkørsel til Drivhuset i nærheden af Emdrup Torv er meget problematisk. Der kan være behov for at parkering forbydes i en vis afstand fra indkørslen.

Henover Emdrup Torv kører en del biler i høj fart på stikvejen fra Frederiksborgvej til Emdrupvej. Dette problem kan formentlig løses meget enkelt ved at vende ensretningen sådan at beboerne på Emdrup Torv får kørselsadgang fra Emdrupvej.

Jens Chr. Højgaard fortalte under mødet at han havde været ansat i Teknik- og Miljøforvaltningen (Center for Trafik) i ca. 30 år, og at det kun var anden gang han havde oplevet at komme til et sådant møde og have haft penge med (ca. 1 mio. kr.). Begrundelsen for at der nu var bevilget penge til Emdrupvej var i høj grad det initiativ, der var taget af grundejerforeningen og lokaludvalget.

Problemerne med Frederiksborgvej blev også kort drøftet på mødet og Højgaard var enig i at der også her er problemer som må overvejes – men det havde han ikke penge med til.

Nyt beboermøde
Alex Heick sluttede mødet af med at give tilsagn om at indkalde til et nyt beboermøde, når der foreligger mere konkrete planer fra Københavns Kommune. Arbejdet med disse planer bliver Bispebjerg Lokaludvalg (og Emdrup Grundejerforening) inddraget i.

På foreningens hjemmeside kan man følge med i hvad der sker med hensyn til planerne for Emdrupvej.
 
Alle nyheder 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.