Tilmeld til nyhedsbrev
E-mail:


Frameld nyhedsbrev
E-mail:

Generalforsamling 20. marts 2017

23-02-2017

Grundejerforeningen afholder ordinær generalforsamling

mandag den 20. marts 2017 kl. 19.00

i festsalen i Håndværkerhaven 49.

Dagsorden:

1.          Valg af dirigent

2.          Formandens beretning

      3.          Aflæggelse af regnskab for 2016

4.          Fastlæggelse af kontingent

             foreslås uændret til 65 kr. for medlemmer og 60 kr. for kollektive medl.

5.          Valg af formand: Lennart Frandsen er villig til genvalg

6.          Valg af to bestyrelsesmedlemmer:

             Birgitte Mølgaard-Nielsen er villig til genvalg.

             Bestyrelsen foreslår Hanne Nording.

7.          Valg af to suppleanter:

             Ioana Mogensen er villig til genvalg.

             Bestyrelsen foreslår Ulla Jørholt, Engblommevej 3

8.          Valg af en revisor: Torben Hammer er villig til genvalg.

9.          Valg af en revisorsuppleant: Alex Heick er villig til genvalg.

10.        Indkomne forslag.

11.        Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal efter

foreningens vedtægter §4, stk. 5, være indgivet skriftligt til formanden

senest 8 dage før generalforsamlingen

for at kunne komme under behandling og beslutning.

 

Med venlig hilsen

på bestyrelsens vegne

Lennart Frandsen

 

Overborgmester Frank Jensen besøger generalforsamlingen.

Efter gennemførelsen af den egentlige generalforsamling får vi besøg af overborgmester Frank Jensen. Han vil fortælle om den almindelige og rivende udvikling i København i disse år bl.a. med den store tilflytning med op imod 1.000 nye borgere hver måned og om de mange projekter, der er i gang i kommunen bl.a. med den nye Cityring, Nordhavn, Københavns Havn og broerne, Ørestaden og meget andet. Der er sket meget i København siden dengang, der kun var en kran i byen - og den blev brugt til elastikspring.

Der vil også være mulighed for at komme ind på mere lokale forhold i Emdrup. Spørgsmålet om klimatilpasning og i den forbindelse vores private fællesveje vil det være interessant at få belyst. Også evalueringen af den nu gennemførte belysningsplan vil det være interessant at få et input om. Utterslev Mose og helhedsplanen for mosen har jo stor interesse blandt foreningens medlemmer. En alvorlig hindring for væsentlige fremskridt for en renere mose er nabokommunerne Gentofte og Gladsaxe noget fodslæbende holdning til at gøre noget effektivt ved deres udledninger til mosen. Københavns Kommune har gjort meget.

Alt i alt er der mange emner, som vi glæder os til at få belyst. På grund af den særlige styreform i Københavns Kommune er der imidlertid grænser for, hvor konkret selv en overborgmester kan forholde sig til de enkelte spørgsmål.

Endelig vil det være interessant at høre, hvordan Frank Jensen ser på, at det ved lokale initiativer er lykkedes nu igennem mange år at have fårehold i mosen, og at vi nu også får kvæghold i Højmosen. Dyredrift midt inde i storbyen København - det er da bemærkelsesværdigt. Vi får også lejlighed til at kvittere for, at der er afsat næsten 100 mill. kr. til en totalrenovering af Holbergskolen. Og endelig kan vi kvittere for kommunens indsats for at etablere Dansekapellet på Bispebjerg Torv. Et stort løft for vores område.

Vi ser frem til et spændende møde med overborgmester Frank Jensen.

 

Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i 2016 vil bl.a. omhandle:

Vores private fællesveje.

Sammen med grundejerne fører bestyrelsen en meget langvarig sag med Københavns Kommune om fordelingen af vedligeholdelsesudgifter i et tilfælde hvor den ene side af den private fællesvej støder op til kommunale grønne arealer. Sagen, der for tiden verserer i klageinstansen Vejdirektoratet, har principiel betydning for en lang række andre private fællesveje i foreningens område.

Lundehustorvet.

Bestyrelsen er gået ind i arbejdet med at få det nuværende såkaldte Faktatorv ved hjørnet mellem Emdrupvej og Lyngbyvej omdannet til et attraktivt torv, som kan være et mødested - nu med navnet Lundehustorvet.

Kogræsserlaug i Højmosen i Utterslev Mose.

Foreningen støtter arbejdet med at etablere et kogræsserlaug i Højmosen. Hvad er status?

Belysningsforhold mv.

Gadebelysningen i almindelighed efter udskiftningen.

Specielt: ved Søborghusrenden, ved undergangen fra Nøkkerosevej til Emdrup Station, ved Holbergskolens indgang på Nøkkerosevej, på Emdrupvej langs banen ned til Tuborgvej, S-togsskilt ved Emdrup Station, og de variable lystavler på Frederiksborgvej ved Holbergskolen.

Emdrupvej 22.

Irma er lukket. Hvad sker der? Indsigelser mod projektet og krav om at der gennemføres en lokalplansprocedure.

Foreningens interne forhold.

De interne forhold i foreningen vil naturligvis indgå i beretningen.

 

Foreningens forskønnelsespris ”Imbris” skal uddeles for 25. gang

Grundejerforeningen har de sidste 24 år uddelt en pris som en påskønnelse af en særlig indsats for et kønnere bybillede. I år tilfalder prisen en bebyggelse som giver et løft til bybilledet i Emdrup. Kom og vær med ved prisoverrækkelsen og se den præmierede bebyggelse. Prismodtageren får tildelt en flot indrammet håndtegning af bygningen og en plakette.   

 

Vel mødt til en hyggelig aften med et spændende og varieret indhold 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alle nyheder 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.