Tilmeld til nyhedsbrev
E-mail:


Frameld nyhedsbrev
E-mail:

Referat Generalforsamling

30-03-2017

 

Referat af generalforsamling i Emdrup Grundejerforening mandag den 20. marts 2017 i Håndværkerforeningens Festsal.

 

A. Valg af dirigent.

Formanden Lennart Frandsen bød velkommen til de mange fremmødte (ca. 100) og han foreslog at Torben Hammer blev valgt til dirigent. Torben Hammer blev valgt og han takkede for valget. Han konstaterede, generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Han gav derefter ordet til formanden til aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2016.

 

B. Bestyrelsens beretning for 2016.

Lennart Frandsen indledte med at udtale mindeord om Jørgen Bendiksen, der døde den 15. september 2016 65 år gammel. Forsamlingen iagttog derefter 1 minuts stilhed i mindet om Jørgen.

Disposition for beretningen:

1. Foreningsmæssige forhold.

2. Sager i 2016.

3. Hvad sker der i 2017?

 

1. Interne forhold.

Grundejerforeningen har ca. 700 medlemmer.

Bestyrelsens sammensætning pr. 31. december 2016:

Lennart Frandsen, formand,

Henrik Fischer, næstformand,

Birgitte Mølgaard-Nielsen, sekretær,

Mogens Frederiksen, kasserer,

Jens Steenstrup, redaktør og ansvarlig for foreningens hjemmeside, og

Hanne Nording.

Der har i 2016 været afholdt 7 bestyrelsesmøder.

Dagsorden for bestyrelsesmøder kommer på foreningens hjemmeside www.emgf.dk.

Medlemmerne kan komme med forslag til emner, der skal behandles på bestyrelsesmøderne.

Formanden takkede de øvrige medlemmer af bestyrelsen for godt og konstruktivt arbejde i beretningsåret. Der har igen i beretningsåret været enighed i bestyrelsen om de behandlede emner.

 

2. Sager i 2016.

a. Hjemmesiden.

I den nuværende udgave har hjemmesiden nu fungeret i 5 år. Der bliver løbende lagt nyheder ind på hjemmesiden. Der er siden starten lagt 190 nyheder ud på hjemmesiden, og der er ca. 1.000 besøg på hjemmesiden om året.

Bestyrelsen anbefaler igen, at man abonnerer på nyhederne. Man kan tilmelde sig på selve hjemmesiden www.emgf.dk.  Der er pt. 155 medlemmer, som er tilmeldt.

 

b. Veje, torve mv.

Frederiksborgvej fik i midten af 2016 som det sidste i vejprojektet udlagt rød asfalt i midterrabatten. Vejen fungerer godt nu, men fortsat med ret høj hastighed.

Bestyrelsen havde rettet henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen om krydset Frederiksborgvej/ Emdrupvej og peget på, at der kan opstå farlige situationer, når bilerne kommer sydfra på Frederiksborgvej til Emdrup Torv, hvor der pludselig er 3 kørebaner mod hidtil kun en. En af de 3 baner er svingbane til venstre ad Grønnemose Alle. Når man passerer krydset i nordgående retning, er der pludselig kun 1 vognbane. Det betyder, at sammenfletning skal ske lige før indgangen til Holbergskolen. Det kan føre til farlige situationer. Bestyrelsen foreslog kommunen, at man løste problemet ved at etablere en højre svingbane ned ad Emdrupvej. Det forslag fulgte forvaltningen ikke. Forvaltningen etablerede derimod en kort ekstra ligeud kørebane ved busstoppestedet nord for krydset. Et meget dyrt arbejde, og sammenfletningen sker stadigvæk lige før indgangen til Holbergskolen blot nu noget tættere på. Vi må håbe og bede til, at der ikke sker ulykker som følge af den efter bestyrelsens opfattelse ikke hensigtsmæssige vejføring.

Hvor Emdrupvej krydser Lyngbyvej, ligger ”Faktatorvet”. Et noget forsømt og miserabelt sted. Bestyrelsen har sammen med Bispebjerg Lokaludvalg interesseret sig for, hvad der her kan gøres for at få et mødested, som de lokale med glæde vil benytte. Lokaludvalget har fået landskabsarkitektfirmaet ”STED” til at udarbejde en skitse. Det er blevet et meget tilfredsstillende resultat bl.a. med trafikregulering af Strødamsvej, der inddrages i det samlede torv. Formanden henviste til den glimrende omtale af projektet i Bydelsavisen af 8. marts 2017. Det koster penge - omkring 10 mill.kr. Kommunen og Bispebjerg Lokaludvalg og AAB er i dialog om, hvordan projektet kan realiseres. Det er tanken, at torvet skal hedde Lundehus Torv.

Sagen om de variable lystavler på Frederiksborgvej er sørgelig. Noget er rettet, bl.a. at der ikke længere markeres med ”Skole” ved det nordøstlige skilt. Men tavlerne fungerer samlet ikke tilfredsstillende. Bl.a. er et skilt permanent nu slukket. Efter de utallige (ubesvarede) henvendelser til kommunen og efter at den værste fejl er blevet rettet, har bestyrelsen givet op. Vi må åbenbart leve med, at skiltene ikke fungerer optimalt.

Togskiltet ved Emdrup Station på Emdrupvej er sat op også efter mange forespørgsler. Der er ikke endnu kommet lys i skiltet som planlagt. Men det kommer der vel.

 

c. Vejlaugskoordineringsmøde.

Det årlige vejlaugskoordineringsmøde blev afholdt den 6.juni 2016 i Emdrup Kirkes mødelokale. Der henvises til referat af mødet i medlemsbladet fra november 2016. Vejlaugskoordineringsmøde i 2017 vil blive afholdt den 6. juni 2017 kl. 19.00 i Emdrup Kirkes mødelokale.

 

d. Private fællesveje.

Den tidligere flere gange omtalte sag om fordelingen af vedligeholdelsesudgifterne ved istandsættelse af den private fællesvej, hvor Københavns Kommune støder op til den ene side af vejen med kommunens grønne arealer, er ved at finde sin afslutning i klagemyndigheden Vejdirektoratet. Bestyrelsen har sammen med de lokale grundejere kunnet påvise en lang række af alvorlige fejl i kommunens behandling af sagen. Slutresultatet af den langvarige sag ser ud til at blive, at grundejerne i det væsentlige får medhold.

(Sagen er åbenbart nået op til overborgmesteren. Under sit indlæg efter generalforsamlingen, nævnte han kort sagen og sagde at den snart ville få en tilfredsstillende løsning-senere tilføjelse)

Den konkrete sag er meget egnet til at danne udgangspunkt for løsningen af lignende sager i foreningens område. En mere grundig gennemgang af sagen vil blive givet på vejlaugskoordineringsmødet den 6. juni  2017. Formanden gav tilsagn om at stille op og give en orientering på generalforsamlinger i de enkelte vejlaug hvis det ønskes.

 

e. Lokalplansager.

Formanden nævnte to aktuelle sager og mindede i øvrigt om sagen om Provstevej 5 og sagen om Rentemestervej 17. Disse sager kan man læse om i Bydelsavisen.

På Emdrupvej 22 har Irma ligget i mange år.

Her ønsker LIEDL at komme ind på samme måde, som de er kommet ind andre steder i byen.

En sag om byggetilladelse til at rive en del af bygningen ned og opføre et antal boliger er under behandling i Københavns Kommune. Værktøjsfirmaet Carl Ras smides ned i kælderen, hvor der planlægges 2.000m2 butiksareal. Dette areal har kommunen ikke tænkt sig at medregne ved beregningen af det nødvendige antal parkeringspladser og friareal i øvrigt og ved bedømmelsen af, om der skal gennemføres en lokalplansprocedure. Området er ikke omfattet af en lokalplan. Bispebjerg lokaludvalg har protesteret over plangrundlaget for projektet og krævet, at der gennemføres en lokalplansprocedure, og Ny Ryvang Villakvarters Vejlaug har gjort det samme og har derudover gjort gældende, at trafik og parkeringsforholdene i området vil blive kaotiske og direkte farlige bl.a. for skolebørn ved kørsel med lange tunge køretøjer. Bygherren forestiller sig i øvrigt, at svingbaner for lastbiler skal gå ind over grønne arealer, som tilhører vejlauget, og som er en del af et større klimatilpasningsprojekt. Bygherren har oven i købet tilbudt at brolægge arealet. Vejlauget siger nej tak.

Sagen er fortsat under behandling. Vejlauget er indstillet på i givet fald at klage til Natur- og Miljøklagenævnet, hvis ikke kravet om en lokalplanprocedure bliver fulgt. Emdrup Grundejerforening er ikke som sådan klageberettiget.

På Lundedalsvej nr. 17 er Københavns Kommune indstillet på at meddele dispensation fra en lokalplan, så den fastsatte bygningsprocent bliver overskredet, og så der bygges uden for det i lokalplanen fastsatte byggefelt og det med nogle andre måI, end det i lokalplanen er bestemt. I lokalplanen er det bestemt, at der skal bygges punkthuse eller villaer på området. Kommunen er indstillet på at dispensere, så der kan bygges 2 rækkehusbebyggelser. Og den ydre fremtoning af byggeriet skal efter kommunens opfattelse ikke overholde lokalplanens bestemmelser.

Bispebjerg Lokaludvalg og lokale beboere har gjort indsigelser mod, at dispensationer meddeles.

Det er Bispebjerg Lokaludvalg og Emdrup Grundejerforenings opfattelse, at lokalplaner skal overholdes efter deres ordlyd, og at der kun skal meddeles dispensationer i særlige tilfælde, hvor der er gode grunde for det, og at kommunen da må angive disse gode grunde. Det er ikke tilfældet i denne sag.

Bestyrelsen følger med i begge sager.

 

f. Belysning.

Det var planen, at der i 2016 skulle foretages en evaluering i kommunen af den store omlægning af gadebelysning, som er sket i hele byen. Den vil bestyrelsen spørge til. Har man konkrete problemer med belysningen, kan man rette henvendelse til Teknik-og Miljøforvaltningen.

 

Mere lokalt: Der er kommet belysning langs renden ved Søborghus, og der er kommet belysning ved indgangen til Holbergskolen på Nøkkerosevej.

Derimod er sagen om belysning for enden af Nøkkerosevej ved stien, der fører under Emdrupvej, gået helt i stå trods løfter om, at der nu skulle ske noget. Kommunen undlader at besvare forespørgsler og rykkere. Bestyrelsen har her i begyndelsen af marts måned 2017 rykket igen. Seneste nyt er, at kommunen har meddelt vejlauget Nøkkerosen (og ikke Emdrup Grundejerforening), at man har opsagt den lejeaftale, som kommunen har med Banedanmark om stiarealet og henvist vejlauget til at rejse problemet med belysningen over for Banedanmark. Det skaber imidlertid et nyt problem, som kommunen havde kunnet undgå ved at se efter i sagen om årsagen til, at man i sin tid lejede arealet. Fritidshjemmet ”Skrænten” blev opført på et kommunalt areal, som ikke havde lovlig vejadgang til offentlig vej, som man altid skal have. Da grundejerforeningen havde påpeget dette over for kommunen, kom der planer om at løse problemet ved at etablere indkørsel fra Emdrupvej. Det var imidlertid meget kompliceret og dyrt og løsningen blev så, at kommunen lejede det nævnte stiareal af Banedanmark. Så havde man skaffet sig lovlig vejadgang i bunden af Nøkkerosevej. Bestyrelsen vil nu minde kommunen om, at kommunen med opsigelsen skaber et problem med lovligheden af byggeriet. (Dette er nu sket- efterfølgende tilføjelse).

Sagen om belysningen på Emdrupvej mellem Emdrupvej og Tuborgvej sker der heller ikke noget i. Her har bestyrelsen også rykket igen. Og her får bestyrelsen heller ikke svar.

Bestyrelsen har gjort borgmester Morten Kabell opmærksom på, at bestyrelsen er utilfreds med, at hans forvaltning ikke besvarer foreningens henvendelser. Har borgmesteren svaret? Nej! Bestyrelsen bliver ved, og mister ikke det gode humør.

 

g. Medlemsblad.

Bestyrelsen har udsendt et medlemsblad i november måned 2016. Tak til redaktør Jens Steenstrup og tak til Alex Heick, som sætter bladet op.

 

h. Naboklager.

Der har været en enkelt sag, som endte med, at Hegnssynet blev involveret. (Medlemmet fik medhold i Hegnssynet efterfølgende tilføjelse).

 

i. Utterslev Mose.

Arbejdet med en helhedsplan for Utterslev Mose fortsætter. Den kan forventes at komme i midten af maj måned 2017.

Mere specielt er der gang i et projekt, der skal føre til, at der i Højmosen op mod Gladsaxe skal være kvægdrift. Der er dannet et Kogræsserlaug, og bestyrelsen har bistået ved processen. Foreningen er medlem af lauget og har også tegnet sig for en andel af kød. Der er tale om 1/8 af et stykke kvæg. Hvordan der skal forholdes med økonomien for så vidt angår kød, er der ikke taget stilling til. For en del år siden aftog bestyrelsen på samme måde en del af et får fra mosen mod en vis betaling. Vi sigter på at gøre noget lignende nu. I øvrigt opfordres medlemmerne til at melde sig ind i lauget og eventuelt tegne sig for en kødandel.

Formanden for lauget Ulla Jørholt var til stede på generalforsamlingen og hun oplyste, at kvæg forventes udsat primo maj måned 2017. Der afholdes generalforsamling i lauget den 30. marts 2017 kl.19.00 i Streyf, Rådvadsvej 69, 2400 København NV.

 

j. Bispebjerg Lokaludvalg.

Lennart Frandsen er fortsat medlem af Bispebjerg Lokaludvalg og han oplyste, at han er indstillet på at stille op til valg til en ny 4 årig periode i januar 2018 forudsat at han fortsat er formand for foreningen efter afstemningen om lidt.

Der afholdes et stort antal møder i lokaludvalget og i underudvalgene. Om lokaludvalgets virksomhed kan der henvises til Bydelsavisen og til Lokaludvalgets Hjemmeside www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk.

 

3. Hvad sker der i 2017?

Der vil løbende dukke sager op.

Det kan forudses, at bestyrelsen kommer til at beskæftige sig med:

-sager om private fællesveje- specielt hvor kommunen er grundejer,

-klimatilpasning - også i forhold til de private fællesveje,

-belysningssager,

-Kogræsserlauget,

-Lokaludvalget,

-vejlaugskoordinering,

-Utterslev Mose,

-Faktatorvet/Lundehus Torv,

-Emdrupvej 22,

-Lundedalsvej 17, og

-parkeringsforhold på de private fællesveje ved Bispebjerg Hospital.

 

Kommentarer til beretningen.

Jens Ludvigsen Emdrupvang Vejlaug efterlyste svar på en mail, som han havde sendt til emgf@emgf.dk.

Efterfølgende har det ikke kunnet konstateres, at en sådan mail er modtaget. Kassereren og Jens Ludvigsen har nu klaret det problem, som Jens Ludvigsen rejste.

Helle Skjerbæk, Højmosevej, mente at det er meget ærgerligt at IRMA på Emdrupvej 22 nu er lukket. Det lukker hele området ned.

Anders Beck, Nøkkerosevej, bad formanden om at spørge overborgmesteren om det ikke er god skik, at Teknik- og Miljøforvaltningen besvarer henvendelser. Det gav formanden tilsagn om.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

 

C. Aflæggelse af regnskab.

Kasserer Mogens Frederiksen gennemgik regnskabet for 2016. Regnskabet var trykt på indkaldelsen.

Jens Ludvigsen spurgte til, hvad udgifterne til PBS dækker over. Kassereren svarede, at udgifterne dækker over opkrævninger, rykkere og afgift til NETS. 

Annie Heges henviste til, at foreningen har en forholdsvis stor formue på 142.716,22 kr. og spurgte, om der var planer om anvendelsen af disse penge. Formanden svarede, at der ikke er aktuelle konkrete planer. Formuen opstår på grund af beskedne udgifter. At sætte kontingentet ned eller at have kontingentfritagelse i en periode er efter bestyrelsens opfattelse ikke aktuelt. Det beskedne kontingent på årligt 65,- kr. er mere end rimeligt for medlemskabet. Hvis der kommer ideer frem om spændende udgiftskrævende initiativer vil bestyrelsen se på det.

Regnskabet blev godkendt.

 

D. Fastlæggelse af kontingent for 2017.

Kasserer Mogens Frederiksen gennemgik det omdelte budget for 2017.

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet blev fastsat uændret til 65,00 kr. for individuelle medlemmer, til 60,00 kr. for kollektive medlemmer og til 40,00 kr. for medlemmer af andelsboligforeninger.

Budgetforslaget blev vedtaget.

 

E. Valg til bestyrelsen mv.

Lennart Frandsen blev genvalgt som formand.

Birgitte Mølgaard-Nielsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Hanne Nording blev efter forslag fra bestyrelsen valgt som bestyrelsesmedlem.

Ioana Mogensen blev genvalgt som suppleant.

Ulla Jørholt blev efter forslag fra bestyrelsen valgt som suppleant.

Torben Hammer blev genvalgt som revisor.

Alex Heick blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

F. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet egentlige forslag fra medlemmerne. Der var kommet en henvendelse om skiltningen på Emdrup Station. Bestyrelsen gav tilsagn om at se på det.

 

G. Eventuelt.

Rene fra Dalmosevej påpegede, at der er problemer med dræningen ved Renden, der ofte er oversvømmet og glat om vinteren.

Jens Steenstrup oplyste, at han flere gange har nævnt dette over for Københavns Kommune. Han mener, at drænet ligger forkert. Der er gjort noget. Men det er ikke nok.

 

Generalforsamlingen var herefter slut.

Formanden takkede Torben Hammer for god og sikker mødeledelse.

 

Formanden bød velkommen til overborgmester Frank Jensen. Han bad om, at Frank Jensen i sit indlæg også kom ind på spørgsmålet om den ret udbredte praksis i kommunen med dispensationer fra de gældende lokalplaner, hvilket bestyrelsen ser som et problem. Formanden ville også gerne have overborgmesterens kommentar til, at f.eks. Teknik- og Miljøforvaltningen meget ofte helt undlader at besvare henvendelser. I vores bydel er der et stort antal ungdomsboliger og mange flere er planlagt. Formanden efterlyste overborgmesterens holdning til, at der ikke er sikkerhed for, at de private ungdomsboliger (ejerlejligheder) faktisk bebos af unge uddannelsessøgende. Endelig ville formanden gerne høre nærmere om kommunens planer med hensyn til betalingen for etablering af klimatilpasning på de private fællesveje herunder de såkaldte vandveje.

I øvrigt så forsamlingen og formanden meget frem til at høre overborgmesteren fortælle om den rivende udvikling, som Københavns Kommune i disse år gennemlever.

 

Indledningsvis kommenterede overborgmesteren de spørgsmål, som specielt var rejst:

- der skal kun dispenseres fra lokalplaner, hvis der er en særlig god grund til det og den særlige grund skal der redegøres for,

- forvaltningerne skal naturligvis besvare henvendelser. Det følger også af forvaltningsloven. Emdrup Grundejerforening er velkommen til at sende eventuelt fremtidige rykkere cc. til Frank Jensen. Overborgmesteren ville også tage kontakt til borgmester Morten Kabell om det rejste problem. (efterfølgende oplysning: den 24. marts 2017 modtog bestyrelsen en alvorlig beklagelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen for manglende besvarelse samt en foreløbig besvarelse vedrørende belysningen i bunden af Nøkkerosevej),

- Københavns Kommune ønsker ungdomsboliger med husleje på 2.500,00 kr. -4.000,00kr om måneden. Overborgmesteren kom ikke nærmere ind på, hvordan det kan sikres, at de private ungdomsboliger (ejerlejligheder) faktisk bebos af unge uddannelsessøgende,

-HOFOR er eksperterne på området vedrørende klimatilpasning.

I sit indlæg oplyste overborgmesteren, at der flytter omkring 10.000 mennesker til Københavns Kommune om året. Kommunen ønsker en blandet by, således at der ikke opstår egentlige ”velhaverområder”. I 2020 ønsker kommunen, at der skal være 8.000 billige boliger i de forskellige bydele i kommunen bl.a. almene boliger og ungdomsboliger.

København er en cykelby! Der er 400 km. cykelsti, og der er nu flere der benytter cykel end bil. København ligger på linje med Amsterdam. Kommunen er opmærksom på, at der også skal være plads til parkering for biler.

Overborgmesteren nævnte den rene havn, hvor der nu flere steder er etableret bademuligheder. Flere kommer af den slags steder kommer n til.

Om kommunens økonomi oplyste overborgmesteren, at den er god- eller endog meget god. Men den skal forsvares over for tiltag fra regeringen og Folketinget. Kommunen har et stort efterslæb med hensyn til vedligeholdelsen af kommunens bygningsmasse. For folkeskolerne er man ved at være kommet i mål med 68 skoler renoveret eller planlagt renoveret.

Overborgmesteren nævnte, at kommunen som landets hovedstad har en række problemer: 25 % af landets hjemløse findes i København. 24 % af stofmisbrugerne bor i København. 19 % af indbyggere med ikke vestlig baggrund bor i København. Det er alt sammen noget, der belaster økonomien.

København har alvorlige problemer med bandekriminalitet. Der har også været alvorlige episoder i Emdrup. Kommunen har exitprogrammer, sportsklubber og tryghedsklubber for at søge at hjælpe folk ud af de kriminelle miljøer.

Utterslev Mose er en virkelig perle. I maj måned 2017 fremlægger kommunen en helhedsplan for mosen bl. a. med henblik på at få en bedre vandkvalitet. Formanden opfordrede overborgmesteren til at motivere nabokommunerne Gladsaxe og Gentofte til at ophøre med udledning af spildevand til mosen via overløbsstederne i disse kommuner. Det var overborgmesteren enig i bør ske.

Formanden takkede for overborgmesterens indlæg og lagde op til debat og spørgsmål.

Formanden lagde for med, at oplyse overborgmesteren om, at han som medlem af Bispebjerg Lokaludvalg oplevede naboskabet med Ungdomshuset nu i 10 år som helt uproblematisk. Lokaludvalget har et godt samarbejde med Ungdomshuset. Overborgmesteren var glad for denne udmelding på samme måde, som han havde været glad for den pressemeddelelse, som lokaludvalget havde udsendt kort tid efter urolighederne den 1. marts 2017.

Jørn Tuxen bad om, at der blev skruet ned for ejendomsskatterne i kommunen. Overborgmesteren henviste til, at det er et lovgivningsspørgsmål som for tiden er under overvejelser i Folketinget. Men kommuneindkomstskatten i kommunen er den 10. laveste i landet.

Louise Bales pegede på, at der i foreningens område er problemer især i de store klasser i folkeskolerne med meget få børn med etnisk dansk oprindelse. Overborgmesteren var opmærksom på disse problemer i nogle folkeskoler, men det er vanskeligt at gøre noget væsentligt ved.

Marianne Weis, Rørmosevej, syntes at der er vejarbejde overalt i byen. Overborgmesteren måtte give hende ret. Der er bl.a. tale Metroringen, skybrudssikringer, fjernvarmerør foruden den almindelige vedligeholdelse af veje og pladser. Men det skal nok blive godt.

Henrik Fischer, Danstrupvej, spurgte om der i fremtiden kan tænkes at komme påbud fra kommunen om etablering af klimatiltag f.eks. separering af spildevand på de private fællesveje. Overborgmesteren henviste igen til HOFOR, men kunne ikke på stående fod helt afvise, at sådanne tiltag kunne komme på tale.

Birgitte Mølgaard- Nielsen, Horserødvej, spurgte til seniorboliger i kommunen. Overborgmesteren vil gerne gøre mere ved det bl.a. i samarbejde med pensionskasserne.

Michael spurgte til udviklingen af infrastrukturen i København, f.eks. etablering af letbaner. Overborgmesteren svarede at kommunen arbejder målrettet på at gøre byen mere ren og mindre larmende f.eks. med elbusser.

 

Formanden takkede overborgmesteren for hans indlæg og for hans besvarelse af spørgsmål.

Derefter fortsatte aftenen med uddelingen af foreningens forskønnelsespris IMBRIS- prisen, som nu blev uddelt for 25 gang. Prisen gik til de nye rækkehuse på Frederiksborgvej 209-213, Æblehaven. Motiveringen mv. for prisen kan læses et andet sted på hjemmesiden.



Alle nyheder



 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.