Tilmeld til nyhedsbrev
E-mail:


Frameld nyhedsbrev
E-mail:

Møde med Line Barfod 24-6-2024

27-06-2024

Møde den 24. juni 2024 med teknik- og miljøborgmester Line Barfod

 

I grundejerforeningen har vi for tiden et ret stort antal sager  med Teknik- og Miljøforvaltningen- også nogle svære sager.

Vi har for nogen tid siden anmodet om et møde med teknik- og miljøborgmester Line Barfod. Mest for at få klarhed over sagernes status og perspektiv.

Mødet fandt sted mandag den 24. juni 2024 på borgmesterens kontor. Det var et godt møde. Nedenfor er de enkelte sager kort nævnt. Om baggrunden for de enkelte sager henvises også til foreningsbladene og til hjemmesiden.

 

Vejudlægssagen

 

Dette er en stor og principiel sag, som har verseret længe. Den indeholder også en delsag, hvor grundejerforeningen har gjort gældende, at der foreligger magtfordrejning når kommunen stiller som betingelse for at give byggetilladelse/ ibrugtagningstilladelse til et byggeri at ejerne fjerner et drivhus, som står inde i haven bag en høj hæk på et vejudlægsareal.

Kommunen har nu erkendt, at det er magtfordrejning at blande byggesagen sammen med vejudlægssagen og beklaget meget..Vilkåret er trukket tilbage.

Selve vejudlægssagen afventer en afgørelse fra Planklagenævnet, som først kan forventes i begyndelsen af 2025.

Imidlertid sker der noget allerede i efteråret 2024. Teknik- og Miljøforvaltningen planlægger nu at forelægge for Teknik- og Miljøudvalget spørgsmålet om at lempe på forbuddet mod at bygge på vejudlægsarealerne på samme måde som man gjorde i 1991 for så vidt, angår carporte. Nemlig at tillade dem på vejudlægsarealerne.

Det kan føre til, at der på arealerne så må opføres småbygninger som f. eks skure, legehuse, hundehuse, drivhuse og lignende. Og haveanlæg kan lovligt anlægges med f.eks. træer.

Hvis dette bliver gennemført, er det en halv sejr for grundejerforeningen. Og det har betydning ikke blot for Emdrup, men for hele København.

En hel sejr kræver at Planklagenævnet træffer en afgørelse om at vejudlægsdeklarationen fra 1920 har mistet sin retskraft, sådan som grundejerforeningen har gjort gældende og fastholdt.

Det bliver spændende at se hvad der sker.

 

Frederiksborgvej 181

En advokat har købt ejendommen (”Vivaldi”)og vil lave den om ti 14 ungdomsboliger hver på ca. 20 m2 og det på trods af at der i den gældende lokalplan står, at nyt boligbyggeri fortrinsvist skal opføres som familieboliger. Det er ren spekulation fra advokatens side. Advokaten, der selv bor i Gentofte, kan forvente et 2 cifret millionbeløb i avance.

Der har mellem advokaten og medarbejdere i Teknik- og Miljøforvaltningen være et uskønt meget tæt forløb, som efter foreningens opfattelse har ført til myndighedsinhabilitet.

Nå/hvis forvaltningen træffer en afgørelse om byggetilladelse vil det ske i form af en formel afgørelse, som grundejerforeningen kan påklage til Planklagenævnet også med anmodning om opsættende virkning. Vi vil også om fornødent forfølge spørgsmålet om myndighedsinhabilitet på grund af de tætte relationer mellem advokaten og medarbejdere i forvaltningen.

På mødet fik vi tilsagn om i givet fald at modtage en formel afgørelse, som kan blive gjort til genstand for klage til Planklagenævnet.

Grundejerforeningens interesse i sagen er ønsket om at fastholde at lokalplaner skal respekteres efter deres indhold.
Sidste nyt: kommunen har nu den 27. juni 2024 meddelt byggetilladelse og afvist alle indsigelser.

Grundejerforeningen vil nu klage til Planklagenævnet og med anmodning om opsættende virkning.

 

”Skæve boliger” i Emdrupborgs Have

 

Grundejerforeningen har med en nærmere begrundelse gjort gældende, at det kræver en lokalplan, hvis kommunen vil opføre 10 skæve boliger i haven med tilhørende servicehus, tilkørselsvej fra Tuborgvej og støjvold mod Tuborgvej (som vel i øvrigt må gennembrydes af tilkørselsvejen).

Kommunen gav på mødet tilsagn om i givet fald at træffe en formel afgørelse, der kan være genstand for klage til Planklagenævnet.

Projektet er i øvrigt optaget på en observationsliste i Danmarks Naturfredningsforening, således at en fredningssag af bl.a. haven kan komme på tale og derved forhindre byggeriet.

 

Affaldssorteringsanlæg

 

Opstilling af affaldssorteringsanlæg på de offentlige veje har grundejerforeningen ikke noget med at gøre.

Modsat på vores private fællesveje.

Vi har igen og igen rettet henvendelse til kommunen om det retlige grundlag for opstilling på vores private fællesveje uden brugbare besvarelser.

Vi har også rettet henvendelse til Vejdirektoratet om noget som kommunen kalder ”herreløst vejareal”.

Line Barfod var på mødet ikke helt opdateret om dette spørgsmål. Forvaltningen vil nu undersøge spørgsmålet nærmere og vende tilbage.

Aktuelt er der konkrete planer om at etablere et anlæg ved Rørmosevej nr. 1, og det på trods af protester fra den tilstødende ejendom. Det er her at det herreløse vejareal optræder. Aktuelt er der også planer om etablering af et anlæg på Nøkkerosevej ved KFUM. Her ejer kommunen den tilstødende ejendom.

 

Renere vand i Utterslev Mose mv.

 

Forvaltningen har truffet en beslutning om at fritlægge Lersøkilden, således at der dannes en sø og således at der sker forsyning med rent kildevand til Emdrup Sø og til de indre søer i København.

Utterslev Mose vil kunne forsynes med rent vand fra den såkaldte Carlsbergforkastning. Forvaltningen ser positivt på dette projekt bl.a. med en bevilling på 1,5 mio kr til en forundersøgelse. Der henvises til den rapport som blev udleveret på generalforsamlingen i 2023.

Alex Heick har æren for disse 2 tiltag.

 

Støj fra Helsingørmotorvejen

 

En forundersøgelse bl.a. om overdækning p visse strækninger er iværksat. Den ventes at foreligge i slutningen af 2025.

 

26. juni 2024, Lennart Frandsen

 Alle nyheder 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.