Vedtægter

Vedtaget på Emdrup Grundejerforenings generalforsamling
 21. marts 1991

§1.

Foreningens navn er "Emdrup Grundejerforening". Dens område er parceller af Emdrup kvarter og tilgrænsende områder. Medlemskab kan tegnes individuelt eller kollektivt ved optagelse af vejlag.

 

§2.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser indadtil og udadtil over for myndigheder, andre grundejerforeninger mv.
 

§3.

Foreningens ledelse varetages af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 6 medlemmer.

Stk 2.
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt to andre bestyrelsesmedlemmer. Valgbar til bestyrelsen er foreningens medlemmer. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen. Formanden afgår de ulige år og kassereren de lige år. Af den øvrige bestyrelse er efter tur skiftende to på valg hvert år. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Som suppleanter til bestyrelsen vælger generalforsamlingen hvert år 2 medlemmer.

Stk 3.
Formanden er ansvarlig for, at beslutninger, som vedtages af bestyrelse og generalforsamling, bliver udført. Hvis formanden fratræder inden udløbet af sin funktionstid, skal næstformanden fungere som formand indtil første generalforsamling. På denne generalforsamling vælges en formand for den resterende formandsperiode.

Stk 4.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald, kan der indkaldes suppleant. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller hvis det ønskes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er det formandens stemme - eller hvis denne ikke er til stede, næstformandens stemme - der er afgørende. Sekretæren fører protokol over forhandling og beslutninger på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Protokol underskrives af formand og sekretær.
 

§4.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk 2.
Ordinær generalforsamling afholdes een gang årligt i februar eller marts måned og indkaldes skriftligt med 14 dages varsel til hvert enkelt medlem.

Stk 3.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis mindst 3 af bestyrelsens medlemmer eller mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer skriftligt over for formanden fremsætter Ønske om det. Den ekstraordinære generalforsamling, skal indkaldes senest I måned og afholdes senest 2 måneder efter, at ønsket er fremsat.

Stk 4.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde oplysninger om dagsorden, jf. 5. Dagsorden skal indeholde oplysning om bestyrelsens forslag til kandidater til bestyrelsesposter og suppleantposter. Indkaldelsen skal endvidere indeholde oplysning om eventuelle forslag til vedtægtsændringer.

Stk 5.
Forslag fra medlemmer skal skriftligt indgives til formanden senest 8 dage før en generalforsamling; forslag til vedtægtsændring dog senest den 1. februar i det år, generalforsamlingen afholdes for at kunne komme til behandling og beslutning på denne.

Stk 6.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og endeligt afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning. Stemmeafgivning finder sted ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

Stk. 7.
Adgang til og stemmeret på generalforsamlinger er betinget af, at medlemmet ikke er i kontingentrestance. Hvert medlem har kun een stemme, uanset hvor mange parceller, han er ejer af. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Alle beslutninger skal afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Ændring af foreningens vedtægter kræver, at to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
 

§5.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.    Valg af dirigent.

2.    Formandens beretning.

3.    Aflæggelse af regnskab.

4.    Fastsættelse af kontingent.

5.    Valg af formand eller kasserer, jf. 4, stk. 4.

6.    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, jf. 4, stk. 4.

7.    Valg af 1 revisor og l revisorsuppleant.

8.    Indkomne forslag.

9.    Eventuelt.

 

§6.

Det årlige kontingent fastsattes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet er forfalden til betaling efter generalforsamlingen. Kontingentet beregnes ikke for mindre dele end et år, og nye medlemmer betaler fuldt kontingent for det år, de bliver medlem i. Medlemmer, der afhænder deres ejendom i et regnskabsår og derved ophører med at være medlem, har intet krav på tilbagebetaling af medlemskontingent eller nogen del af foreningens formue.

 

§7.

Kassereren fører et medlemsregister, der indeholder oplysning om medlemmernes navne og adresser. Medlemmerne opgiver ved deres indmeldelse deres bopæl og er forpligtet til at meddele kassereren enhver adresseforandring.
 

§8.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren skal føre foreningens regnskaber således, at de er let overskuelige for revisorerne. Ethvert udgiftsbilag skal attesteres af formanden eller i dennes forfald af næstformanden for at være gyldigt. Foreningens midler anbringes fortrinsvis på bank- eller sparekassekonto. Det reviderede regnskab udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
 

§9.

På den ordinære generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant. En revisor og revisorsuppleant kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen. Revisorens funktionsperiode er to år. Revisorerne skal revidere foreningens regnskaber mindst een gang årligt, og påtegner foreningens årsregnskab. Giver revisionen anledning til kritik skal denne straks meddeles til formanden, der forelægger den for bestyrelsen.
 

§10.

Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte udvalg. Et sådant udvalg består af et antal medlemmer, hvoraf mindst et skal være medlem af bestyrelsen. Udvalgets formand skal være medlem af bestyrelsen. Udvalget er ansvarligt over for og rapporterer til bestyrelsen og kan ikke træffe beslutninger på foreningens vegne. Foreningens formand er til enhver tid berettiget til at deltage i udvalgets møder.
 

§11.

Forslag om opløsning af foreningen kan fremsættes af bestyrelsen eller skriftligt af mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer. Afstemning om opløsning finder sted efter reglerne om vedtægtsændringer. Der træffes samtidig beslutning om anvendelse af foreningens formue til lokale almennyttige formål.

 

Vedtaget på Emdrup Grundejerforenings generalforsamling d. 21. marts 1991

Dirigent: Karsten Loiborg.
 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.