Tilmeld til nyhedsbrev
E-mail:


Frameld nyhedsbrev
E-mail:

Referat 16.03. Generalforsamling

18-03-2015

Referat

Referat af generalforsamling i Emdrup Grundejerforening mandag den 16. marts 2015 i Håndværkerforeningens Festsal

A. Valg af dirigent

Lennart Frandsen bød velkommen til de mange fremmødte medlemmer og foreslog Torben Hammer valgt som dirigent.

Torben Hammer takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Han gav derefter ordet til formanden Lennart Frandsen til aflæggelse af beretning for 2014.

 

B. Formandens beretning for 2014

 

Disposition:

 

1. Foreningsmæssige forhold

2. Sager i 2014; der har været mange

3. Hvad sker der i 2015?

 

Ad 1.

A. Interne forhold

a. Foreningen har ca. 700 medlemmer.

Bestyrelsens sammensætning. Næstformanden Niels-Erik Hansen trak sig kort tid efter generalforsamlingen i 2014. Ind trådte suppleant Henrik Fischer, Danstrupvej 9. Henrik er næstformand.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer er:

Lennart Frandsen, formand,

Henrik Fischer, næstformand,

Birgitte Mølgaard-Nielsen, sekretær,

Mogens Fredriksen, kasserer,

Jens Steenstrup, redaktør og ansvarlig for hjemmesiden,

Jørgen Bendiksen, navnlig ansvarlig for IMBRIS arbejdet.

Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder i 2014.

b. Dagsorden for bestyrelsesmøder kommer på foreningens hjemmesiden www.emgf.dk; man er velkommen til at kommentere og komme med forslag.

c. Lennart Frandsen takker de øvrige bestyrelsesmedlemmer for årets arbejde. Han fremhævede, at der i bestyrelsesarbejdet altid nås frem til enighed, aldrig afstemninger.

 

Ad 2 Sager i 2014

A. Hjemmesiden

Hjemmesiden har i den nye udgave været i luften i ca. 3 år.

Der bliver regelmæssigt lagt nyheder på siden. Siden starten er der lagt 123 nyheder ud. Antallet af besøg på hjemmesiden er det lidt svært at registrere. Der er formentlig tale om ca. 1.000 om året.

Det anbefales at abonnere på nyhederne. Der er lagt sedler ud på bordene, hvor man kan skrive sin mailadresse. Så skal vi sørge for tilmeldingen til nyhedsmails.

Af indholdet af hjemmesiden kan fremhæves:

-som sagt nyheder som man kan abonnere på,

-kommunikation medlemmer imellem,

-kommunikation med bestyrelsen,

-særlige faciliteter for vejlaugene,

-links til en række offentlige myndigheder,

-oplysninger om foreningen,

-oplysninger om det enkelte vejlaug,

-og en del mere.

 

B. Veje og torve

a. Emdrupvej- de sidste forhold er blevet bragt i orden efter mange rykkere bl.a. fjernelsen af taxaholdepladsen og udbedring af lunker.

b. Frederiksborgvejprojekt fra kommunegrænsen til Gentofte til Tuborgvej med samme udformning som Emdrupvej. Det gennemføres i begyndelsen af 2015.

Bestyrelsen har haft en dialogvandring sammen med Københavns Kommune på Frederiksborgvej, hvor der er peget på uhensigtsmæssigheder i projektet. Bispebjerg Lokaludvalg deltog også.

Der er peget på problemer med oversigtsforholdene ved udkørslen fra Bispebjergvej til Frederiksborgvej, og det har ført til, at der bliver nedlagt en parkeringsplads for delebiler op til krydset. Derved bliver oversigtsforholdene noget forbedret.

Der er peget på vanskelighederne ved at dreje til venstre fra Rådvadsvej til Frederiksborgvej. Det blev foreslået at forbyde venstresving. Her er der ikke pt. opnået nogen løsning.

Endelig er der peget på det meget uheldige i, at der ud for Emdrup Torv optegnes 2 ligeudkørende baner, der fortsætter på den anden side af krydset således, at indfletningen til en bane skal ske ud for indgangen til Holbergskolen. Problemet er tilsyneladende delvist løst ved, at der på den anden side af krydset kun bliver en bane, således at sammenfletningen skal ske i krydset. Det er i hvert fald i god afstand fra indgangen til skolen, hvor der også kommer en helle. Vi havde foretrukket en højresvingsbane ind mod Emdrup Torv, som bestyrelsen flere gange har foreslået.

c. Emdrup Torv- smutvejen er lukket.

Også her har der været dialogvandring. Kommunen har lovet:

-genplantning af 5 træer,

-bænkene forsynes med træbeklædning igen,

-der sker almindelig oprydning,

-ukrudt brændes,

-der kommer ny grus i trekanten, og

-det vil blive undersøgt om grundejerforeningen må opstille et juletræ med lys i; der er et såkaldt ”gøglerstik” på torvet.

d. Skoleskilte på Frederiksborgvej- også her har vi haft en dialogvandring med kommunen. Kommunens forklaringer er uforståelige. Men skiltene er nu alle aktiveret. Men de er i noget omfang uden mening.

 

C. Vejlaugkoordineringsmøde i maj 2014

Der blev igen afholdt møde, og det vil ske igen den 18.maj 2015 i Emdrup Kirkes mødelokaler. Mere herom senere.

 

D. Håndbog om private fællesveje.

Der er begyndt et arbejde i 8 lokaludvalg i Københavns Kommune om udarbejdelse af en håndbog om private fællesveje. Budget 200.000,- kr. Lennart Frandsen deltager i arbejdet som medlem af en styregruppe, og han har bl.a. bidraget med en artikel om reglerne i privatvejsloven. Håndbogen kommer til sommer, og den vil kunne findes på vores hjemmeside. Der kommer formentlig også en papirudgave. Den vil bestyrelsen sørge for at alle vejlaug i foreningen får et passende antal eksemplarer af.

Der er i april måned 2014 udkommet en bog om private fællesveje af landinspektør Lars Ramhøj. Foreningen har købt bogen og den kan lånes.

 

E. Rensning af brønde

Bestyrelsen har gentagne gange rettet henvendelse til Københavns Kommune om rensning af brønde på de offentlige veje. Ved blot moderat regnvejr står der mange steder søer. Det har ikke rigtig haft effekt. Men der er nu sket det, at kommunen har anskaffet endnu en vogn der kan rense brøndene således at de nu er 2! Noget absurd i disse klimatilpasningstider, at i hvert fald dette ikke uden videre er i orden.

 

F. Emdrup Station

Der er nu ved Tuborgvej etableret ramper, og elevatorer kommer i drift i slutningen af april måned 2015.

Bestyrelsen rejste sagen for nogle år siden og har løbende fulgt op på den.

 

G. Klimatilpasning på de private fællesveje mv.

Vores private fællesveje indgår i planerne om klimatilpasning. Der er en række (små)projekter også i vores område bl.a. således, at vand kan ledes i Utterslev Mose fra vejene. På sigt vil der også blive etableret egentlige vandveje på nogle private fællesveje. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er noget der skal belaste grundejerne økonomisk. Bispebjerg Lokaludvalg følger med i sagen. Der vil ske en nærmere orientering på vejlaugkoordineringsmødet den 18. maj 2015.

 

H. Utterslev Mose

Københavns Kommune har afsat 500.000,-kr. til udarbejdelsen af en helhedsplan for mosen, herunder en plan for bekæmpelsen af den voldsomme forurening.

Der arbejdes også med en ny Udviklings- og plejeplan. Lennart Frandsen deltager i dette arbejde.

Der er skovet og opstammet og renset op mange steder i mosen bl.a. således, at sigtelinierne er blevet genskabt.

Der afholdes forskellige møder i løbet af foråret 2015 hvortil alle interesserede har adgang. Der ligger nogle indbydelser nede ved indgangen.

 

I. Emdrup Søpark

I bladet fra november 2014 er der en artikel om tilstanden for Emdrup Søpark. Bestyrelsen har rettet henvendelse til Københavns Kommune med anmodning om væsentlige forbedringer. Meget er sket med oprydning og fældning af træer. Om kort tid skal bestyrelsen have en dialogvandring med kommunen om de sidste mangler.

 

J. Belysning

På generalforsamlingen sidste år fik vi en orientering om det store projekt i Københavns Kommune om udskiftning af 40.000 lysenheder i kommunen.

Det er nu ved at blive realiseret i vores område med start i den nordvestlige del.

Der er nogle ting, som man skal være opmærksom på:

- det blev sagt, at det var 1:1 og at eventuelle nye placeringer vil blive varslet ved en høring af de berørte. Det holder ikke helt. Kommunen oplyser på bestyrelsens forespørgsel, at høringen sker i forbindelse med orienteringen om gravetilladelse.

-der er nu placeret en række gule markeringer i området. Det er her, at de nye standere skal stå og det bliver helt inde ved skel. Hvis man er utilfreds med en placering, må man reagere.

-kommunen har oplyst, at vejlaug og grundejerforening vil blive inviteret med på rundgang i kvarteret, når det skal besluttes hvor standerne skal stå. I bestyrelsen er vi ikke bekendt med sådanne invitationer. Er der nogle, der har kendskab til sådanne invitationer? (Under generalforsamlingen blev det oplyst, at sådanne vandringer har fundet sted).

-den lyskilde der er valgt til vores område er LUNIA.

 

K. Utrygge steder

Københavns Kommune har afsat nogle midler til at forbedre forholdene ved såkaldte utrygge steder. I vores område betyder det, at der kommer belysning ved Søborghus fra Dunhammervej til Gladsaxevej og bedre belysning på Nøkkerosevej, der hvor der sker afsætning af skoleelever. Det er lokaludvalget, der har behandlet denne sag, og der vil ske andre forbedringer i Bispebjerg.

 

L. Lettelse af bestyrelsesarbejdet

På generalforsamlingen sidste år bebudede bestyrelsen, at vi havde overvejelser om at betale os fra visse rent administrative opgaver bl.a. således at vi i højere grad kunne koncentrere os om de foreningspolitiske spørgsmål. Der var tale om bistand til bogholderi, medlemsstyring og udarbejdelse af årsregnskab. Og der var tale om bistand til vedligeholdelse og udvikling af foreningens hjemmeside.

Begge dele skulle ske ved betalt bistand.

Bestyrelsen havde nogle indledende møder med en ekstern, der kunne tage sig af hjemmesiden, men det blev ikke realiseret, fordi Jens Steenstrup påtog sig opgaven.

Derimod indgik bestyrelsen aftale med en ekstern om at løse bogholderiopgaver, have styr på medlemsregistreringen og udarbejdelse af årsregnskab.

Den pågældende kom også i 2014 til at bistå med den meget besværlige proces med overgang fra en kasserer til en anden. Nets stiller en række krav.

For dette arbejde har foreningen i 2014 betalt 6.250,- kr. inklusive moms. Det er et arbejde, som bestyrelsen sætter stor pris på og som bestyrelsen ønsker at videreføre i 2015. Det vil fremgå af budgetforslag for 2015 og af kasserens bemærkninger til budgetforslaget. Udgiften vil være den samme som i 2014.

 

M. Foreningsblad

Der er kun udsendt et blad i 2014 nemlig i november 2014. Det skal også ses i sammenhæng med foreningens velfungerende hjemmeside. I novembernummeret har bestyrelsen i lederen redegjort for nogle tanker, som bestyrelsen har gjort sig om også i fremtiden at have en papirudgave af medlemsbladet. Lennart Frandsen gik ud fra, at alle havde læst lederen og dermed de overvejelser, som bestyrelsen har gjort sig. Derfor var der ingen grund til at gentage dem her.

I første omgang vil bestyrelsen tage kontakt til vejlaugene i foreningen for at samarbejde om at få dækkende mailadresser, som kan knyttes til nyhedsmeddelelserne på hjemmesiden. Bestyrelsen har også lagt lister ud som vi beder om bliver udfyldt med mailadresser. Så vil vi sørge for, at man bliver knyttet til nyhedsmeddelelserne. Man kan i øvrigt til enhver tid melde fra. Men som anført i lederen er det ikke noget, som bestyrelsen på nuværende tidspunkt har truffet beslutning om. Under alle omstændigheder kræver en udfasning af papirudgaven af medlemsbladet, at der er sikkerhed for, at forbindelsen til medlemmerne kan opretholdes gennem hjemmesiden.

Foreningen vil gerne sige en speciel tak til Jens Steenstrup og til Alex Heick for deres store arbejde med bladet.

 

 

N. Et par mindre punkter

Jørgen Bychs forretning er lukket. Der er forlydender om at der skal indrettes en kinesisk restaurant i de nyistandsatte lokaler. Ved henvendelse til håndværkerne på stedet har dette imidlertid ikke kunne bekræftes.

Preislers gartneri på Emdrupvej er fraflyttet. Men der opstår et nyt gartneri som har åbningsfest lørdag den 21. marts 2015 kl. 10.00. Der er tale om at et gartneri, som ligger i Nordsjælland, har lejet sig ind.

P. Sørensens forretning/ejendom, Frederiksborgvej bliver muligvis omdannet til 10 rækkehuse nu under navnet ”Æblehaven” (tidligere ”Utterslev Have”). Der er ansøgt om dispensationer fra lokalplanen, og bestyrelsen har støttet en indsigelse herimod, som er fremsat af en nabo ud fra det principielle synspunkt, at det ikke kan være meningen, at der hver gang der skal bygges, så ansøges der om dispensation fra lokalplanen ud fra økonomiske hensyn. Hvad der sker vides ikke på nuværende tidspunkt.

 

O. Naboklager mv.

Der har ikke været naboklager til behandling i 2014. Bestyrelsen har måttet give en påtale om manglende klipning af hæk mod vej- og det virkede.

 

P. Bispebjerg Lokaludvalg

Lennart Frandsen er fortsat medlem af lokaludvalget. Det fører for vidt at komme ind på arbejdet her. Det kan man læse om i Bydelsavisen, hvor et nyt nummer er på trapperne.

 

 

AD 3. Hvad sker der i 2015?

Mange af sagerne fra 2014 rækker ind i 2015, så der er en del at følge op på. Lokaludvalget vil følge med i hvad der sker på institutionsområdet hvor der er planer om at nedlægge et stort antal institutioner for børn. Der er bl.a. tale om ”Skrænten” på Emdrupvej. (Sidste: det ser ud til at ”Skrænten” bliver reddet).

Der er planer om at etablere kvægdrift i Nordmosen op mod Gladsaxevej. Der kan blive tale om 5 stk. Gallowaykvæg. Det kan blive en realitet i 2017. Det følger bestyrelsen med i.

Troells Melgaard, der har skrevet en artikel i novemberbladet om naturplejen på Langholm har vi formået til at lave en omvisning på Langholm lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00. Det kan meget anbefales at møde op. Langholm er genskabt som den så ud i Middelalderen. Omvisningen tager ca. en time, og det kan være at bestyrelsen byder på en kop kaffe.

Bispebjerg Hospital er der stor byggeaktivitet. Bestyrelsen følger med i det. Der er en rundtur på hospitalsarealet den 9. april 2015 fra kl. 16.30 til 17.30. Der er en indbydelse på foreningens hjemmeside og nede ved indgangen ligger et antal indbydelser. Der ligger også et eksemplar af Dommerbetænkningen om Akutsygehuset. Den kan lånes.

I begyndelsen af 2014 var foreningen vært ved en danseforestilling i Dansekakellet.100 medlemmer deltog og der blev udtrykt stor glæde for arrangementet. I januar i år blev opført en forestiling”360 grader – Den sorteste hvide løgn” med referencer til Grønland.  Der var også en meget jazzet forestilling. Der er sikkert mange, som har overværet forestillingen, der fik meget fine anmeldelser i dagspressen. Lennart Frandsen har fået oplyst af Cher Geurtze, der er kunstnerisk leder af Dansekapellet, at forestillingen bliver sat op igen til januar 2016. Hvis det lykkes at få biletter til samme pris som i 2014, vil foreningen igen være vært ved en forestilling. Det vil blive annonceret på hjemmesiden og i medlemsbladet.

Bestyrelsen efterlyser forslag til hvem der skal have IMBRIS prisen for 2016.

Der afholdes som nævnt vejlaugskoordineringsmøde mandag den 18. maj 2015 i mødelokalet ved Emdrup Kirke. Indkaldelsen udsendes senere. Emner på mødet er bl.a. håndbog for private fællesveje, parkeringsregler, skybrudssikring på de private fællesveje.

Der er fortsat jubilæumsbøger til salg. 100,- kr. pr. stk. Der er også kort og kuverter.20,-kr. Bøger og kort ligger ved indgangen.

Lennart Frandsen er fortsat medlem af Bispebjerg Lokaludvalg som repræsentant for grundejerforeninger i Bispebjerg.

Der er planer om i Bispebjerg ved lokaludvalget at gennemføre et Radonprojekt.

Radon er en radioaktiv gasart der findes overalt i jorden. Gassen kan især måles i kælderrum ved opstigning gennem små utætheder i fundamentet. Der er planer om at kortlægge radonniveauerne i hele Bispebjerg. I praksis sker det ved udlevering af målere, der skal stå i boligen i ca. 100 dage hen over fyringssæsonen. Herefter skal målingerne analyseres. I vores område kan det meget vel være relevant for husejere, der har en kælder, at få foretaget en måling. Det er gratis. Er man interesseret kan man melde sin interesse hos bestyrelsen. Ved indgangen ligger der noget materiale der nærmere beskriver projektet. (Et antal medlemmer tegnede sig som interesserede).

 

Dirigenten efterlyste bemærkninger til beretningen.

Det blev foreslået, at teksten på det nordøstlige fartskilt på Frederiksborgvej bliver erstattet fra ”Skole” til ”Børn”. Lennart Frandsen gav tilsagn om, at bringe forslaget videre.

Den nye bro på Emdrupvej er nu færdig, men skiltet med S-tog er ikke sat op igen. Lennart Frandsen lovede, at undersøge hvad baggrunden er for det. (Der er nu rettet henvendelse til Banedanmark).

Langs jernbanen på Emdrupvej ved Fitness World er der 4 lysmaster, der ikke virker. Lennart Frandsen lovede, at undersøge dette. (Der er nu rettet henvendelse til Københavns Kommune herom).

Rejsekortstanderen på Emdrup Station ved Emdrupvej har været itu i længere tid. Lennart Frandsen vil henlede Banedanmarks opmærksomhed på det.

Der er meget dunkelt ved den lille sti langs jernbanen fra Nøkkerosevej til Emdrupvej ved undergangen. Lennart Frandsen gav tilsagn om at bringe spørgsmålet op i Bispebjerg Lokaludvalg i forbindelse med udpegning af yderligere utrygge steder. (Dette er nu sket).

Formandens beretning blev herefter taget til efterretning.

 

C. Aflæggelse af regnskab for 2014

Kassereren Mogens Frederiksen gennemgik regnskabet for 2014. Regnskabet er trykt på indkaldelsen. Regnskabet blev godkendt.

 

D. Fastlæggelse af kontingent for 2015

Kassereren Mogens Frederiksen gennemgik det omdelte budget for 2015.

Bestyrelsen foreslår at kontingent uændret er 65,- kr. for individuelle medlemmer, 60,- kr. for kollektive medlemmer og 40,- kr. for medlemmer i andelsboligforeninger.

Budgetforslaget blev vedtaget.

 

E. Valg til bestyrelsen

Lennart Frandsen blev valgt til formand.

Jørgen Bendiksen og Birgitte Mølgaard-Nielsen blev begge valgt til bestyrelsesmedlemmer.

Hanne Nording og Ioana Mogensen blev begge valgt som suppleanter.

Torben Hammer blev valgt som revisor.

Alex Heick blev valgt som revisorsuppleant.

 

F. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer.

 

G. Eventuelt

Der blev drøftet forskellige spørgsmål i forbindelse med etableringen af den nye belysning iområdet. Navnlig høringsproceduren og praktiske gennemførelse blev

kommenteret.

 

Generalforsamlingen var slut og Lennart Frandsen takkede Torben Hammer for god mødeledelse.

 

Energirenovering

Tommy Olsen, Energistyrelsen, fortalte om ordningen Bedre Bolig og gav mange eksempler på, hvad en energirenovering af vores huse kan indbefatte. Der var også mulighed for at stille spørgsmål til Tommy Olsen.Alle nyheder 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.