Tilmeld til nyhedsbrev
E-mail:


Frameld nyhedsbrev
E-mail:

Referat Generalforsamling

05-04-2016

Referat af generalforsamling i Emdrup Grundejerforening torsdag den 17.marts 2016 i Håndværkerforeningens Festsal.

A. Valg af dirigent

Lennart Frandsen bød velkommen til de mange fremmødte medlemmer og foreslog Torben Hammer valgt som dirigent. Torben Hammer blev valgt og takkede for valget. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Han gav derefter ordet til formanden Lennart Frandsen til aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2015.

B. Bestyrelsens beretning for 2015

Disposition:

1.       Foreningsmæssige forhold

2.       Sager i 2015

3.       Hvad sker der i 2016?

 

ad 1. interne forhold

Grundejerforeningen har ca. 750 medlemmer.

Bestyrelsens sammensætning:

Lennart Frandsen, formand,

Henrik Fischer, næstformand, (desværre forhindret i at være tilstede ved generalforsamlingen)

Birgitte Mølgaard-Nielsen, sekretær,

Mogens Frederiksen, kasserer,

Jens Steenstrup, redaktør og ansvarlig for foreningens hjemmeside, og

Jørgen Bendiksen, navnlig ansvarlig for IMBRIS.

Der har i 2015 været afholdt 6 bestyrelsesmøder.

Dagsorden for bestyrelsesmøder kommer på foreningens hjemmeside www.emgf.dk.

Man kan kommentere og komme med forslag til emner, der kan behandles på bestyrelsesmøder.

Lennart Frandsen takkede de øvrige bestyrelsesmedlemmer for godt og konstruktivt arbejde i beretningsåret. Igen har det været således, at der i bestyrelsen altid er enighed om de emner, der behandles, og at der således aldrig er afstemninger.

ad 2 sager i 2015

a. foreningens hjemmeside

Hjemmesiden har i den nye udgave nu været i luften i 4 år. Der bliver regelmæssigt lagt nyheder ud på hjemmesiden. Siden starten er der lagt 160 nyheder ud på hjemmesiden. Der er ca. 1.000 besøg på hjemmesiden om året.

Igen må bestyrelsen anbefale, at man abonnerer på nyhederne. Der ligger sedler på bordene, så man kan skrive sin e-mailadresse. Så skal bestyrelsen sørge for tilmelding til nyhedsmails.

Hjemmesiden indeholder bl.a.

-nyheder som man altså kan abonnere på,

-kommunikation mellem medlemmerne indbyrdes,

-kommunikation med bestyrelsen,

-særlige faciliteter for vejlaugene,

-links til en række offentlige myndigheder,

-oplysninger om foreningen,

-oplysninger om de enkelte vejlaug,

og en del mere.

b. veje og torve mv.

Bestyrelsens ønske om, at der igen blev plantet træer på Emdrup Torv mod Frederiksborgvej, er blevet imødekommet. Nu må vi håbe, at træerne denne gang klarer sig. Der er blevet påmonteret beklædning på bænkene, og der er blevet fjernet ukrudt på torvet. Den 9. marts 2016 er arbejdet med at lægge et nyt gruslag på torvet påbegyndt og det er afsluttet med et pænt resultat. Nu er der grafitti på en af de sten som bestyrelsen har fået placeret på torvet. Bestyrelsen vil sørge for rensning.

Frederiksborgvej fra Gentofte/Gladsaxe til Tuborgvej er blevet etableret med en bred midterrabat og med et antal heller. Også et antal parkeringspladser har fået en forbedret placering. Der kan konstateres en mærkbar nedsættelse af hastigheden på vejstykket. Der er en mere rolig afvikling af trafikken. Tilbage står at der bliver udlagt rød asfalt i midterrabatten. Det sker i løbet af foråret, når vejret tillader det. Der er lidt problemer med manglende refleksmarkering på bagsiden af nogle skilte. Et eller flere skilte er allerede kørt ned. Der kan også være tale om en hvid kantmarkering på hellerne. Det vil vi rette henvendelse til kommunen om. Alt i alt kan vi være glade for de væsentlige forbedringer, som er sket på Emdrupvej og Frederiksborgvej. Det er imødekommelse af et ønske, som foreningen fremsatte for nu en del år siden.

Juletræ med lys i på Emdrup Torv som vi nævnte sidste år viste sig at være meget kompliceret. Det ligger fast, at der er et såkaldt ”gøglerstik” på torvet. Men hvor er det under gruset? Det har vi ikke kunnet få oplyst. Vi er blevet henvist til den ene myndighed efter den anden. Til sidst er vi blevet henvist til at DONG måske kan hjælpe. Men vi har givet op.

De variable tavler på Frederiksborgvej har givet anledning til mange henvendelser fra bestyrelsen til Teknik- og Miljøforvaltningen og til uforståelige svar fra forvaltningen. Men vi er blevet ved, og i en besvarelse af 29. februar 2016 af vores seneste henvendelse af 7. februar 2016 har borgmester Morten Kabell taget vores kritik til efterretning. På det nordligste skilt mod øst bliver teksten ”skole” fjernet, da det er misvisende, og uden for skoletiden bliver hastighedsbegrænsningen i begge retninger 50 km/t. Det er en lidt lang og kompliceret sag, som jeg ikke her vil bruge megen tid på at fortælle om. Men hvis der er interesse for at jeg uddyber, gør jeg det gerne. Det har været en lidt sej kamp, men det er dejligt at konstatere, at det nogle gange kan betale sig at være vedholdende. Det lovede er ikke effektueret endnu og bestyrelsen har rykket.

S-togsskiltet som blev nedtaget, da man byggede den nye bro på Emdrupvej over banen, er endnu ikke sat op igen. Vi har fået lovning på at det sker, men det er vist ret kompliceret at få det ordnet. Vi skal nok følge op på det. Vi har igen rykket og fået besked på at vores henvendelse er sendt videre til den der nu har sagen i DSB.

c.vejlaugskoordineringsmøde

Det årlige vejlaugskoordineringsmøde blev afholdt den 18. maj 2015 i Emdrup Kirkes mødelokaler. Der blev drøftet mange forskellige ting af fælles interesse. Jeg henviser til referatet af mødet i medlemsbladet fra november 2015. Vi afholder vejlaugskoordineringsmøde den 6.juni 2016. Der bliver udsendt invitation til vejlaugene.

d. Vejledning om private fællesveje mv.

Vejledningen om private fællesveje blev færdig i september måned 2015. Den er på i alt 126 sider. Den er uddelt til alle grundejerforeningens medlemmer. Udgiften til det er afholdt af Bispebjerg Lokaludvalg.

Fra mange sider er der udtrykt stor tilfredshed med vejledningen. Også Københavns Kommune sætter pris på vejledningen, og kommunen har fortalt, at kommunen ikke selv ville have kunnet udarbejde en så god og dækkende vejledning, fordi kommunen, ikke som det er tilfældet for de der har været med til at skrive vejledningen, har et så godt og solidt kendskab til de problemer, der er forbundet med de private fællesveje. Senest har kommunen fremsat ønske om at købe yderligere 50 eksemplarer af vejledningen, som altså virkelig bruges i kommunen.

Det er 8 lokaludvalg i Københavns Kommune, der har skrevet vejledningen. For Bispebjerg Lokaludvalg har jeg deltaget i arbejdet. Og man vil kunne se, at flere vejlaug i vores område har bidraget til arbejdet.

Vejledningen har også en videregående betydning. Der er kræfter i kommunen der helst ser, at lokaludvalgene bliver nedlagt. Vejledningen, der viser at 8 lokaludvalg kan samarbejde på tværs af bydelene, kan være med til at styrke berettigelsen af lokaludvalgene.

Der ligger et antal eksemplarer af vejledningen ved indgangen, som man kan forsyne sig med, hvis der er behov for det. Men husk at vi har ikke ret mange tilbage.

Vejledningen har ført til flere henvendelser til Bispebjerg Lokaludvalg om problemer med private fællesveje. Her skal jeg blot nævne to problemer:

Privatvejsloven giver mulighed for, at en privat fællesvej skal overtages af kommunen som en offentlig vej, hvis der er uvedkommende gennemkørende kørsel af en vis størrelse. Kommunen skal selv og mindst hvert 5 år foretage en bedømmelse af spørgsmålet af alle de private fællesveje. Og man kan som vejlaug eller som privat grundejer anmode kommunen om, at der bliver foretaget en trafiktælling med henblik på at få klarhed over, om der er grundlag for at kommunen overtager vejen som en offentlig vej. Der er særlige regler om det, og jeg kan henvise til vejledningen side 60 og 63.

Det kan være aktuelt for flere af vores private fællesveje i grundejerforeningens område at få undersøgt om en privat fællesvej efter de nævnte regler bør overgå til at blive en offentlig vej. Man er velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen om spørgsmålet.

Et andet interessant spørgsmål opstår i tilfælde - som der er adskillige af i vores område- hvor kommunen er grundejer på den ene side af den private fællesvej og private grundejere på den anden side af vejen.

Pr. den 1.juli 2015 blev der gennemført en række ændringer i loven om private fællesveje. Der er bl.a. en ændring der betyder, at udgiftsfordelingen mellem grundejerne ved en privat fællesveje ved istandsættelse af vejen kan ske efter den brug der gøres af vejen. Tidligere var det nogle delvist objektive kriterier, der blev anvendt.

I et konkret tilfælde i vores område har Københavns Kommune med henvisning til den nye regel bestemt, at udgiftsfordelingen mellem de private grundejere og kommunen med lige lange facadelængder op til den private fællesvej skal være 80% til de private grundejer og 20% til kommunen. Tidligere var det 50%- 50%.

Situationen er jo her den, at kommunen er både vejmyndighed og grundejer. Altså 2 kasketter. Kommunen bestemmer således selv, hvor meget den vil betale. Efter bestyrelsens opfattelse foreligger der her det man kalder myndighedsinhabilitet. Og de lokale grundejere har med støtte af grundejerforeningen gjort dette gældende over for Københavns Kommune, der har afvist det med en særdeles mangelfuld begrundelse. De lokale grundejere har herefter - også med støtte af grundejerforeningen - klaget over kommunen til Vejdirektoratet, der den 4. marts 2016 har svaret på klagen der var af 3.marts 2016. Vejdirektoratet vil først gå ind i sagen, når kommunen har truffet en endelig afgørelse om udgiftsfordelingen. Vejdirektoratets opfattelse er ikke helt overbevisende, og grundejerne har sendt et fællesbrev til Vejdirektoratet og Københavns Kommune om de retlige forhold og specielt om den foreliggende sag. Statsforvaltningen Hovedstaden, der er tilsynsmyndighed i forhold til Københavns Kommune, har modtaget en kopi af henvendelsen. Også her bistår grundejerforeningen.

Sagen er meget principiel og kan have stor betydning for adskillige private fællesveje i vores område. Hvis der er vejlaug eller private grundejere, der har været ude for noget lignende, må de endelig hurtigst muligt gøre bestyrelsen opmærksom på det.

En sidste ting om private fællesveje i vores område: Flere private fællesveje støder op til arealer, der ejes af kommunen. F.eks. Utterslev Mose. I nogle tilfælde siger kommunen, at selve vejstykket er de private grundejeres og det grønne areal (f.eks. ind mod mosen) er kommunens. Altså de private grundejere skal betale det hele for istandsættelse af vejen. Det er måske ikke holdbart, og det vil vi i bestyrelsen se nærmere på i 2016 i samarbejde med relevante vejlaug. Vi tage det op på det kommende vejlaugskoordineringsmøde.

e. belysning

Bestyrelsen har rettet henvendelse til Københavns Kommune om belysningen eller mangel på samme på Emdrupvej ved FitnessWorld - centeret ned mod Tuborgvej. Det var et ønske på generalforsamlingen sidste år, at der her skete forbedringer. Trods rykkere - senest den 3.marts 2016- har vi ikke hørt fra kommunen. Vi skal nok følge op på sagen.

Belysningen af den lille sti for enden af Nøkkerosevej ned mod banen og frem til tunellen under Emdrupvej er mangelfuld på flere måder. Det er en ret så kompliceret sag, som det fører for vidt at komme nærmere ind på her. Bispebjerg Lokaludvalg har været involveret i sagen, og det har grundejerforeningen også. P.t ligger bolden hos vejlauget Nøkkerosen, der har eller vil rette henvendelse til Borgerrådgiveren i København om sagen.

Der vil komme en bedre belysning ved indgangen til Holbergskolen fra Nøkkerosevej.

Den lovede belysning ved Søborghus er endnu ikke etableret. Det følger Bispebjerg Lokaludvalg op på.

f. Utterslev Mose

Som man kan se er der foretaget en kraftig oprensning i mosen af sivøerne, og der er foretaget omfattende beskæringer af træer og krat. Mange sigtelinier er blevet genskabt. Det bliver spændende at se senere på foråret hvordan mosen nu kommer til at tage sig ud. At arbejdet blev så omfattende skyldes også, at man i kommunen i slutningen af 2015 ”fandt” 800.000,-kr. der kunne anvendes til formålet.

Der er bestræbelser på at skabe nogle forandringer i Nordmosen op mod Gladsaxe. Bispebjerg Lokaludvalg arbejder for at stifte et såkaldt koklappelaug eller kogræsningslag, der skal stå for pasning af 3-4 stk. Gallowaykvæg. Der er en vis fremdrift i projektet.

Der er også et ønske om en vis form for naturpleje i Nordmosen bl.a. med bekæmpelse af gyldenris. Troells Meldgaard, som flere af jer kender fra hans glimrende omvisning på Langholm i juni måned 2015 og fra hans artikel i medlemsbladet, står for projektet. Han har et ønske om at involvere de grundejerforeninger, der støder op til området. Han har fået 5 minutter til - når beretningen ae aflagt og drøftelsen af beretningen er afsluttet - at fortælle om projektet og til at hyre frivillige til en særlig dag den 21. august, hvor der bl.a. skal slås med le.

Arbejdet med en helhedsplan for Utterslev Mose fortsætter, og der bliver i løbet af ikke så lang tid givet meddelelse til de, som kommer i betragtning ved tildeling af midler fra den såkaldte Utterslev Mose Pulje på 500.000,- kr. Der er modtaget i alt 14 ansøgninger og bevilget ca. halvdele af de 500.000,- kr..

Man kan også se, at der er foretaget en voldsom oprensning af Nordkanalen. Og som noget meget positivt kan jeg oplyse, at oprensningen af Utterslev Mose i almindelighed har vist sig at være væsentligt billigere end det hidtil har været antaget.

g. forestilling i Dansekapellet

Vi bebudede sidste år, at vi ville forsøge at gentage, at vi inviterede medlemmerne til en forestilling i Dansekapellet på samme måde som vi gjorde det i 2014, hvor der var 99 deltagende. Vi fik det da til en pris på 40,-kr. pr. billet. Det har vi ikke kunnet opnå en gentagelse af. Nu er den normale pris 165,- kr. og det synes vi er for dyrt, også når man tænker på, at kontingentet til foreningen er på blot 65,-kr.

h. Emdrup Søpark

Bestyrelsen har fulgt op på sagen om forbedringer af Emdrup Søpark bl.a. med en dialogvandring med folk fra Teknik- og Miljøforvaltningen. Vi mener, at man nu er nået frem til en tilfredsstillende tilstand.

i. naboklager

Der har ikke været behandlet naboklager i bestyrelsen i 2015.

j.  Bispebjerg Lokaludvalg

Lennart Frandsen er fortsat medlem af Bispebjerg Lokaludvalg.

Man kan læse om arbejdet i lokaludvalget i Bydelsavisen og på lokaludvalgets hjemmeside. Det fører for vidt at komme ind på enkeltsager her på generalforsamlingen.

k. radon

Bispebjerg Lokaludvalg har iværksat en undersøgelse af forekomsten af Radon i boliger i Bispebjerg og navnlig i Emdrup. Grundejerforeningen har videreformidlet ønsker fra medlemmer om at deltage i undersøgelsen, og en del medlemmer er blevet udvalgt til at være med i projektet.

Resultatet af undersøgelsen vil blive fremlagt på et møde på Biblioteket på Rentemestervej den 1.juni 2016.Der kommer nærmere besked herom også på vores hjemmeside.

l. medlemsblad

Vi har udsendt et medlemsblad i november måned 2015.Vi er gået lidt ned i papirkvalitet, så det er lidt billigere at fremstille bladet. Men det er der nok ingen, der har lagt mærke til.

Vi siger tak til Jens Steenstrup for arbejdet med bladet. Også tak til Alex Heick, der stiller bladet op for os.

ad 3. Hvad sker der i 2016?

Lennart Frandsen er fortsat medlem af Bispebjerg Lokaludvalg.

Vi viderefører sagen om myndighedsinhabilitet.

Vi følger op på skilte på Frederiksborgvej.

Vi følger op på S-togsskiltet.

Vi efterlyser forslag til IMBRIS prisen.

Vi vil foretage en vurdering af ændringerne af gadebelysningen.

Vi følger med i hvad der sker i vores område med hensyn til klimatilpasning.

Torvet ved Emdrupvej/Lyngbyvej er blevet sat i stand. Vi vil beskæftige med en generel højnelse af dette område også af det lille forsømte torv ved fiskehandleren.

Uvedkommende parkering på de private fællesveje kan være under pres på grund af den gule parkeringszone op til Ryparken Station og ved byggeri af ny Campus ved Tuborgvej. Det vil vi være opmærksomme på.

Vi har fortsat et ønske om at gå over til at erstatte det trykte medlemsblad af et digitalt blad. Det vil vi arbejde videre med. I den forbindelse er det af betydning at vi fra så mange medlemmer som muligt får en digital adresse. Der ligger lister på bordene hvor man bedes skrive sin E-mailadresse

Og så vil der nok i løbet af året vise sig at dukke en række sager op.

Jubilæumsbogen kan købes for 100,- kr. Der ligger et antal eksemplarer ved indgangen. Der er kun få eksemplarer tilbage.

Kort og kuverter kan købes for 20,-kr. De ligger også ved indgangen.

Til allersidst: Københavns Kommune har etableret noget som kommunen kalder ”Partnerskabstræer”. Man kan gratis få et vejtræ med tilhørende vandingspose og noget til opbinding. Man kan rette henvendelse til lokaludvalget om det. Man kan ikke uden videre plante et vejtræ. Se herom i Vejledningen om private fællesveje, side 64.

Kommentarer til beretningen

Efter beretningen var der følgende spørgsmål/kommentarer:

Brix, Lundehusvej er ked at de dårlige brinker ved Emdrup Sø, af de mange gæs ved søen, og at nyplantede træer med tiden vil komme til at skygge for bænke.

Brinkene har vi kommunens svar på, nemlig at det ikke er muligt at gøre noget ved p.t. – det er meget dyrt, men er taget med i planlægningen – på lang sigt.

Michael Baumgarten, vejlauget Hvidkløveren: der mangler lys i tunellen under den nye bro på Frederiksborgvej. Jens Steenstrup oplyste, at der kommer lys. Han gjorde også opmærksom på at der mangler vejskilte med vejnavne efter opsætning af den nye lysmaster. Det kommer der også.

Villy Jørgensen fra Emdrup Kærvej påpeger ligeledes de manglende skilte med vejnavne.

Rene Wester, Dalmosevej / Moseskellet har fået en aftale med Københavns Kommune om fordeling af udgifter til vejvedligehold. De har fået en 50/50 aftale, og ikke den 80/20 aftale, som kommunen har forsøgt at lave ved en anden privat fællesvej.

Bestyrelsens beretning blev herefter taget til efterretning.

Derefter fik Troells Melgaard ordet for at fortælle om et projekt i Nordmosen. Den 21. august 2016 er der en arbejdsdag, hvor man udover at hjælpe med at rydde især gyldenris, kan få undervisning i at slå med le. Troells´s projekt støttes af Bispebjerg Lokaludvalg og har et godt samarbejde med Københavns Kommune. På sigt skal projektet hjælpe både de oprindelige plantearter, insekter og fuglearter tilbage i Nordmosen.

C. Aflæggelse af regnskab for 2015

Kasseren Mogens Frederiksen gennemgik regnskabet for 2015. Regnskabet er trykt på indkaldelsen.

Regnskabet blev godkendt.

D. Fastlæggelse af kontingent for 2016

Kasseren Mogens Frederiksen gennemgik det omdelte budget for 2016.

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet blev fastsat uændret til 65,00 kr. for individuelle medlemmer, til 60,00 kr. for kollektive medlemmer og til 40,00 kr. for medlemmer af andelsboligforeninger.

Budgetforslaget blev vedtaget.

E. Valg til bestyrelsen mv.

Mogens Frederiksen blev genvalgt som kasserer.

Henrik Fischer og Jens Steenstrup blev begge genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

Hanne Nording og Ioana Mogensen blev begge genvalgt som suppleanter.

Vagn Aagaard Knudsen blev genvalgt som revisor.

Alex Heick blev genvalgt som revisorsuppleant.

F. indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

Generalforsamlingen var slut og Lennart Frandsen takkede Torben Hammer for god mødeledelse.

Klimatilpasning

Oplægget fra projektleder Per Andreasen, Københavns Kommune, handlede om klimaprojekter, som her kun handlede om at håndtere vand over jorden. Der kan være tale om alt fra vældig store og dyre projekter til lidt mere simple som f.eks. at hæve kantsten på vejene. Det blev præciseret at det, der ser ud til at være en god ide lige nu, meget vel kan være noget helt andet om 5-10 år. Der viser sig hele tiden noget, der kan være ”en bedre ide”. Men det handler om at komme i gang. For der er under ingen omstændigheder økonomi til at lave hele kloaksystemet om. De to skybrud, der har sat fart i klimaprojekterne, har været meget dyre for både kommune og husejere.

Derefter var der debat om oplægget. F.eks. om hvorvidt private fællesveje kan pålægges at etablere større klimaprojekter. Konklusionen på det var, at der ikke i den gældende lovgivning er hjemmel til at give grundejerne pålæg om at tage klimatilpasningsinitiativer på de private fællesveje. Kommunen ved ikke hvordan klimatilpasning skal håndteres på de private fællesveje. En mulighed kan være at kommunen overtager de berørte veje som offentlige veje.

 

Jørgen Bendiksen fremlagde begrundelsen for Imbris prisen i år.  Anita og Øjvind takkede for prisen og tegningen af huset på Emdrup Kærvej 4.

 Alle nyheder 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.