Emdrup Grundejerforenings fællesmøde for vejlaugene den 6. juni 2016 i Emdrup Kirkes mødelokale

 

Emner til drøftelse:

Private fællesveje.

Klimatilpasning på private fællesveje.  

Erfaringsudveksling.

Erfaringer med fordeling af vedligeholdelsesudgifter.

Tinglysning og evt. ændringer i vejlaugenes vedtægter.

Ny belysning på vores veje.

Parkering.

Lennart Frandsen, formanden for Emdrup Grundejerforening var forhindret i at deltage i mødet.

Henrik Fischer, Jens Steenstrup og Birgitte Mølgaard-Nielsen fra bestyrelsen deltog i mødet sammen med repræsentanter fra vejlaugene.

Der er udgivet en vejledning om private fællesveje – eksemplarer blev fremlagt på mødet. Otte lokaludvalg i København står bag udgivelsen.

M.h.t. klimatilpasning fortalte Henrik Fischer fra Ny Ryvang Vejlaug om et stort klimaprojekt, de er i gang med i vejlaugets område - det skulle blive 100 % finansieret af HOFOR.

C.J. Frandsensvej arbejder ligeledes klimaprojekt med 100 % finansiering – med en faskine på ”firkanten”.

På Firkløvervej så bestyrelsen ikke noget formål med omlægning til klimavej, idet de i hvert fald selv skulle betale udgifter til asfalt efter evt. klimaprojekt. (Dette er dog ikke sikkert-efterfølgende kommentar ved Lennart Frandsen.)

Fordeling af vedligeholdelsesudgifter mellem private grundejere og Københavns Kommune har for en bestemt privat fællesvej, der støder op til kommunens grønne arealer tidligere været 50/50. Københavns Kommune har bestemt, at fordelingen i fremtiden skal være 80/20 i kommunens favør. En klage over kommunens beslutning og sagsbehandling verserer for tiden i Vejdirektoratet. (Se artiklen i dette blad.)

Vejlauget Ved Vigen har 50/50 ordning

Niels Ter-Boch fra Emdrup Villakvarter oplyste, at dette laug har en 38/62 ordning – nøje udregnet.

(Emdrup Grundejerforening vil søge at kortlægge, hvorledes udgiftsfordelingerne er i alle tilfælde, hvor private fællesveje i foreningens område støder op til grønne arealer, som ejes af Københavns Kommune- efterfølgende kommentar af Lennart Frandsen.)

Den nye belysning på vejene er opsat, men giver mindre lys end den gamle vejbelysning. Det er den enkelte grundejers pligt at sørge for, at træer omkring en lysmast, der står ud for ens matrikel, holdes i en sådan stand, at lyset kan ses til alle sider.

På nogle veje er skilte med vejnavne pillet ned i forbindelse med opsætning af de nye lysmaster. Det bør selvfølgelig bringes i orden.

Tinglysning – og evt. ændringer i vejlaugenes vedtægter: Debat om dette. Nogle vejlaug foretager mindre ændringer i vedtægterne og vedtager disse på generalforsamlinger. De fleste på mødet mente, at nye ejere kun kan forpligtes på de vedtægter, der er gældende i henhold til tingbogen – dvs. ændringer i vejlaugenes vedtægter skal tinglyses. Der kan laves anmærkninger i gamle skøder. (Det er lidt kompliceret stof som vi tager op igen på det næste koordinerende møde for vejlaugene- Lennart Frandsens efterfølgende bemærkning.)

Nogle veje er generet af rigtig meget ”uvedkommende” og ulovlig parkering på fortove f.eks. Man kan ringe til Center for Parkering i København om dette, også i weekender.

 

Der blev talt om finansiering til renovering af vejene. F.eks. om hvorvidt der kan optages fælleslån i foreningerne, men at det er dyrt og uden sikkerhed. Dette emne ønskede flere deltagere i mødet skulle tages op til næste koordinerende fællesmøde.

Der var enighed om at det er en god ide at holde fællesmøder.

 

 

 
 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.