Referat af Vejkoordineringsmøde i Emdrup Grundejerforening d. 6. juni 2017 i Emdrup Kirke´s mødelokale

 

Til stede:

Lennart Frandsen, Vejlauget Ved Vigen,

Eva Balder, Emdrup Villakvarters Vejlaug,

Hanne Nording, Bispebjerg By Vejlaug,

Kaare Kronberg, Emdrupgårds Villabys Grundejerforening,

Jens Jacobsen, Vejlauget Stenkløveren,

Henrik Fischer, NyRyvang Villakvarters Vejlaug,

Ulla Jørholt, Vejlauget Firkløveret, og

Birgitte Mølgaard -Nielsen, Horserødvejs Vejlaug.

 

Lennart Frandsen bød velkommen og startede med at fortælle om problemer med Københavns Kommune vedrørende udgiftsfordelingen ved istandsættelse af en privat fællesvej (Engsvinget) som støder op til et kommunalt grønt areal. På det relevante stykke af vejen ligger der på den ene side 4 private ejendomme. På den anden side de grønne kommunale arealer. Hidtil har udgiftsfordelingen været 50% til de private grundejere og 50% til kommunen. Den 1. juli 2015 blev der gennemført en ændring af bl.a. udgiftsfordelingsreglen i privatvejsloven. Med henvisning til den nye regel traf kommunen en afgørelse om at udgiftsfordelingen ved et konkret vedligeholdelsesarbejde af vejen skulle være 80% til de private grundejere og 20% til kommunen.

Der verserer fortsat en sag herom. Vejdirektoratet har erklæret kommunens afgørelse for ugyldig- navnlig af nogle formelle grunde. Også overborgmesteren har været involveret i sagen. Når sagen er afsluttet, vil der blive redegjort udførligt for sagen, som har betydning for alle private fællesveje i Emdrup (ja i hele København). Det vil i første omgang ske på grundejerforeningens hjemmeside.

Der er tilsyneladende store forskelle med fordelingen af udgifterne til vejvedligehold i tilfælde, hvor kommunen støder op til den private fællesvej. Emdrup Villakvarters Vejlaug betaler 59,9% og kommunen 40,1%. Det er vejlauget godt tilfreds med. I andre vejlaug , der deler vej ud til kommunale områder, er der andre fordelinger.

Lennart Frandsen opfordrede vejlaugene til at henvende sig til grundejerforeningen, hvis der opstår problemer i forhold til kommunen med fordelingen af udgifter til vejvedligehold i denne type af tilfælde.

Der var herefter en drøftelse om den nye belysning på vejene. Der var almindelig enighed om, at belysningen nok ikke er helt så god som tidligere. Kommunen skal fortage en samlet evaluering af hele projektet. Grundejerforeningen vil på et tidspunkt undersøge, hvordan det går med det og orientere herom på foreningens hjemmeside. Det er vigtigt, at de enkelte grundejere sørger for at klippe grene af træer og buske som skygger for vejbelysningen.

Parkering på de private fællesveje blev drøftet også i lyset af etableringen af parkeringszoner i naboområder. Nogle steder er der rigtig megen ”uvedkommende ” parkering. Men der er næppe noget at gøre ved det. Det er nok ikke en løsning at sætte sure sedler i bilernes forruder, hvor der er tale om lovlig parkering. Hvis man mener sig generet af ulovlig parkering på fortove eller parkering for tæt på vejkryds (10m), kan man henvende sig til kommunen (Center for Parkering) og få parkeringsvagter til at komme herud. Men det er ikke sikkert at det er voldsomt populært.

Der var drøftelser om vedligeholdelse af vejene. Det løses meget forskelligt. Nogle steder lappes der i vejen af den enkelte grundejer selv, hvis vejhullerne ikke er for voldsomme. Andre steder beder man altid professionelle om at klare hullerne i vejene.

Der var enighed om, at det stadigvæk er en god ide at afholde disse møder. Grundejerforeningen indkalder til nyt møde i 2018.Et emne som kan tages op er klimatilpasning og de private fællesveje. Hvem skal betale?

Efterskrift: For 2 år siden fik alle medlemmer af Emdrup Grundejerforening et eksemplar af ”Vejledning Om Private Fællesveje”. Vejledningen er udarbejdet af 8 lokaludvalg i samarbejde med Københavns kommune. Det er nu af lokaludvalgene besluttet, at der skal foretages et 2 års eftersyn af vejledningen bl.a. på baggrund af den ovenfor omtalte ændring af privatvejsloven. Også kommunens administration af loven på visse punkter vil blive gjort til genstand af undersøgelser. Arbejdet er netop gået i gang. Hvordan rettelser og ændringer skal publiceres er endnu ikke besluttet.

 

Birgitte Mølgaard-Nielsen og Lennart Frandsen
 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.