Emdrup Grundejerforening

Stiftet 1901

 

                                                                                                         Emdrup den: 2 juni 2006

 

Møde mellem vejlaug i Emdrup Grundejerforenings område onsdag den 29. marts 2006
 kl 20,00 i menighedslokalerne i Emdrup kirke.

 

Tilstede:

Navn

Vejlaug

Adresse

Tlf

Mail

 

Verner Andersen

Bispebjærg Villaby

 

Oldfuxvej 19

 

35830617

Verner.f.andersen@mail.tele.dk

Peter Appel

Emdrupgård Villabys
Grund­ejerforening

Emdrup Mosevej 3

39678817

pa@geus.dk

Hjalmar Sørensen

Emdrupgård Villabys Grund­ejerforening

Emdrup Mosevej 6

39670055

birjoh@mail.tele.dk

 

Ove Nielsen

Stenkløvervejs Vejlaug

Stenkløvervej 3 A

39694836

onms@post.tele.dk

 

Carsten Olesen

Stenkløvervejs Vejlaug

Stenkløvervej 5B

39563833

cboyk@post.tele.dk

 

  Michael       
  Baumgarten         

Emdrupvang

 

  Hvidkløvervej 11

 

35353414

MBG@fvst.dk

 

AnneGrethe Hansen

Vejlauget Nøkkerosen

Nøkkerosevej 38

396xxx

annegrethehansen@ofir.dk

 

 

Birgitte Møllgaard-Nielsen

EG/ Horserødvej vejlaug

Horserødvej 6

39200159

Birgitte@moelgaard.mail.dk

 

Lennart Frandsen

Emdrup Grund ejerforening

Rørmosevej 17

39675444

lennartfrandsen@hotmail.dk
lf@ombudsmanden.dk

 

Vagn Aagaard Knudsen

Emdrup Grundejerforening

Nøkkerosevej 45

39692465

vaa@gentofte.dk

 

 

Referat yderligere tilsendt:

 Navn

Vejlaug

Adresse

Tlf

Mail

 

Hanne Nording   

Bispebjærg Villaby

Bispebjerg
Parkalle 21

35822111

h.nording@maildk

 

Jesper Christensen

Ny Ryvang Villakvarter

Teglstrupvej 27

39293818

tt27@christensen.mail.dk

 

Morten Schou

Vejforeningen Firkløveret

Firkløvervej 11

39675282

m-schou@get2net.dk

 

Anders Beck

Vejlauget Nøkkerosen

Nøkkerosevej 54A

39676668

dr.beck@dadlnet.dk

Niels Nørgaard

Emdrupgaardsvejs Vejlaug

Emdrupgårdsvej 20

39676025

Niels.norgaard@pol.dk

 

Tove Billeskov          

Vejlauget C J Frandsensvej

C J Frand­sensvej 13 A

39564252

Tove.billeskov@dadlnet.dk

 

Hans Jørgensen

Horserødvej vejlaug

Horserødvej 16

39203722

susannesim@mail.tele.dk

 

 

Torben Hammer       

Bispebjerg Ny Villakvarter

Pragtstjernevej 3

40629667

torbenhammer@vip.cybercity.dk

 

Steen Rydahl

Vejlauget Nøkkerosen

Nøkkerosevej 33

39673869

rydahl@post4.tele.dk

Per Florman         

Vejforeningen Vigen

Engblommevej 53

39699595

vigen@post.cybercity.dk
pjf@post.cybercity.dk

Niels- Erik Hansen

Emdrup Villakvarter

Dalmosevej1
mail adr med underscore-

39560814

Neh.drc@yahoo.dk

Jørgen Bendiksen         

Bispebjerg Ny Villakvarter

Pragtstjernevej 5

39671011

bendiksen@get2net.dk

 

Søren Sørensen         

Ny Ryvang Villakvarter

Danstrupvej 6

 

 Sps-korn@adr.dk

Torben Lantau

Emdrupgårdsvejs Vejlaug

Emdrupgårdsvej 17

3967 5294

tl@dag.dk

 

Børge Pedersen

Lundehussøens Haveby

Lundeborgvej 7

39610075

Bp.str@ci.kk.dk

Ulrik Meyer          

Vejlauget C J Frandsensvej

C J Frand­sensvej 12 B

39665959

 

ume@rh.dk

             

 

1.      Drøftelse af dagsorden
Dagsorden tiltrådt.
Lennart Frandsen tog diverse spørgsmål fra sidste års referat op.
Emdrupgårdsvej har foretaget en trafiktælling, der ikke gav så højt et trafiktal som forventet, hvorved grundlaget for den ønskede ensretning er blevet svagere. KI havde sidste år lovet at ville deltage i Vejlauget Nøkkerosen svarende til to vejbidrag. KI er imidlertid blevet omorganiseret siden og det har ikke været muligt at få svar. og dermed ikke grundlag for at holde KI fast på det givne løfte.
Vej og Park har accepteret vedligeholdelse for midterarealet ved Jeppes Alle som et park­areal. Jeppes Alle er blevet istandsat af NCC, og arbejdet er udført som lovet og uden økonomiske overraskelser.
 

2.      Erfaringserfaringsudveksling; herunder
fælles udbud af rendestensbrøndrensning
Der har været en fælles kontrakt vedr rendestensbrøndrensning for området nord for Emdrupvej og øst for Frederiksborgvej omfattende i alt 105 rendestensbrønde. Kontrakten var med Kommune-Teknik , der har ladet arbejdet udføre af entreprenør Leif M Jensen. Kontrakten er opsagt ult. 2006, men Leif M. Jensen har fremsendt en kontrakt, hvor han tilbyder uændret pris 41 kr. pr brønd, men med nogle reguleringsklausuler. Der var forskelligartede holdninger til kontraktforslaget, bl.a. til regulering efter et indeks fra Danmarks Statistik samt uden udløbsdato: Slutresultatet var, at kontrakten fandtes rimelig.
Det er en fordel, at kontrakt administreres individuelt pr. vejlaug, så der ikke skal foretages nogen fælles administration.
Peter Appel havde sidste år tilbudt at koordinere fælles udbud vedr. reparationer; men der var kun to henvendelser som Peter satte i forbindelse med hinanden. Anne Grethe fra Nøkkerosen omtalte, at forudsætningen om fælles udbud også gav ekstra arbejde med opmåling.
Verner Andersen fra Bispebjærg By omtalte, at man havde gode erfaringer med NCC, der også har såkaldte Mikrohold, der påtager sig at reparer huller efter nærmere aftale.

Kommune-Teknik har på sin hjemmeside en redegørelse om vejreparationer med et vejsyn, hvor man kan vælge tre niveauer
1) reparation med henblik på at sikre undgåelse af rejsning af påbud
2) reparationer svarende til opretholdelse af vej på en mellemvejstandard
3) reparationer/istandsættelse med henblik på at have en høj vejstandard.
Kommune-Teknik vil ikke afgive priser herpå, da man har erfaring med at disse anvendes som udgangspunkt og ”sænkestang” i forbindelse med forhandlinger med andre.

3.      Behov for vejreparationer efter vinteren

4.      Kommunetekniks forslag til saltning og snerydning for et større områdeDer henvises til bladet "www.grundejeren.dk", hvor Jane Tvermose, KTK skriver om nye muligheder for kontrakt med KTK.  KTK tilbyder også rensning af rendestenbrønde og opretning af kantsten. Nøkkerosen har lavet et møde med KTK.
Der er lavet en sådan ordning i Brønshøj, hvor det koster ca 300 kr. pr grundejer for grusning og saltning af kørebane for en sæson. Det var dog holdningen, at sådanne ordninger altid vil give besværligheder da grundejerne ikke bestemme hvornår grusning/saltning sker.

5.      Opsætning af glaskuber
Bispebjærg By har i oktober 2005 forespurgt kommunen om planerne for glascontainere men har aldrig fået noget svar.
Hvidkløvervej har sagt nej til at få container på den tidligere papircontainers placering; men har foreslået, at container placeres på hjørnet Hvidkløvervej-Frederiksborgvej for at undgå ødelagte hjørner. Der er intet sket.
Der var meget lidt interesse for at få opstillet glascontainere, da der vil være en del støj i forbindelse med disse.
Det aftaltes, at såfremt der kommer glascontainere mod et vejlaugs ønske, så skal man dels øjeblikkeligt protestere, dels oplyse grundejerforeningen om forholdet.

6.      Vejbump

Der har gennem en del år eksisteret nogle regler om hvorledes vejbump skal se ud. Eksisterende vejbump skal være ombygget til ny standard senest til august 2007. Bekendtgørelse om hastighedsdæmpende vejbump er aftrykt til sidst i referatet. Yderligere link om udførelse:

http://webapp.vd.dk/vejregler/pdf/UF03_F_Asfaltbump_Vejl_V2_050518_SFI.pdf

7.      Eventuelt

Det aftaltes at søge at få Jane Tvermose til at komme til møde til næste år. Vi må så gøre noget for at få en bredere og bedre tilslutning til mødet.
(Der var på mødet repræsenteret 7 af de 14 vejlaug inden for grundejerforeningens område.)

 

Med venlig hilsen og på gensyn

 

Vagn Aagaard Knudsen (referent)
 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.