Referat af koordinerende vejlaugsmøde i Emdrup Grundejerforening i Emdrup Kirke 18. maj 2015.

8 vejlaug var repræsenteret.

 

Dagsorden

Valg af ordstyrer.

Klimatilpasning på de private fællesveje, herunder spørgsmål om vedtægtsændringer og evt. tinglysning heraf v/ Henrik Fischer, Ny Ryvangs Villakvarters Vejlaug.

Håndbog for private fællesveje.

Gadebelysning.

Skader på de private fællesveje – fra udefrakommende.

Parkeringsforhold på fortov – restriktioner.

Emdrup Grundejerforenings hjemmeside.

Udveksling af erfaring vejlaug imellem.

Evt.

 

  1. Formanden for Emdrup Grundejerforening, Lennart Frandsen, bød velkommen – og var ordstyrer.

 

  1. Henrik Fischer fra det ovennævnte vejlaug fortalte om et stort projekt, som vejlauget har arbejdet med i et par år. De har ønsket at lave projekt der tager højde for: KLIMA, ÆSTETIK og PARKERING.

Vejlauget har på generalforsamlinger fået godkendelse til at bruge 50.000 kr. årligt til at arbejde med projektet og der har været rådgivere ”ind over” til udarbejdelse af tegninger og beregninger.

Der er efterhånden udarbejdet planer, der tilgodeser alle 3 ønsker. Klimavenlige veje, der ser pæne ud, regnvand der ledes til LAR-lommer og parkering i båse.

Nedsivningsvolumen skal være i orden, og fortove og belægning skal laves med permeable overflader.

Projektet er blevet en ”casestudy” og er, hvis det bliver til noget, finansieret af HOFOR.

Henrik nævnte tillige, at vejlaug og grundejere på sigt KAN blive pålagt at lave klimatilpasninger på de private fællesveje.

Hvis planen bliver ført ud i livet, vil HOFOR stå for DRIFTEN af projektet, men grundejerne skal selv finansiere selve projektet.

Henrik og Lennart kom ind på tinglysning af vedtægter og vedtægtsændringer for de private fællesveje (netop om dette kan senere læse i Håndbog for private fællesveje og i det nedenfor nævnte notat).

Og han nævnte også lige, at den nye campus der bygges ved Emdrupborg, kun etablerer halvdelen af de parkeringspladser der faktisk burde laves (hvilket jo meget let kan betyde, at der kommer en del mere uvedkommende parkering på vores fællesveje).

Lennart Frandsen oplyste at det er et spørgsmål som Bispebjerg Lokaludvalg er opmærksom på. På nuværende tidspunkt foreligger der alene en såkaldt startredegørelse for det mulige byggeri.

  1. Lennart Frandsen fortalte om en HÅNDBOG for private fællesveje, der er under udarbejdelse, med deltagelse af bl.a. Bispebjerg Lokaludvalg (herunder Lennart Frandsen). Denne håndbog vil komme i en papirudgave, men vil bl.a. også komme til at ligge på Emdrup Grundejerforenings hjemmeside.

       Håndbogen vil naturligvis tage højde for de ændringer, der sker i privatvejsloven med ikrafttræden                            den 1.juli 2015.Der er navnlig en bestemmelse om udgiftsfordeling som er væsentlig. En anden bestemmelse i privatvejsloven som er vigtig er bestemmelsen om uvedkommende gennemkørende motortrafik og foranstaltninger til at nedbringe denne og hvad ”vedkommende trafik” er. I Håndbogen vil spørgsmålet om tinglysning af vedtægtsændringer også blive behandlet.

Lennart Frandsen fortalte om P-problemer på det nye Bispebjerg Hospital. Parkeringshuset bliver principielt åbent for alle. Hvis ”uvedkommende” i stort omfang benytter det nye P-hus kan det komme til at belaste de omliggende private fællesveje. Det skal vi være opmærksomme på. 

 

  1. Efterhånden er der kommet ny gadebelysning på de fleste af vejene i vores område. Der er lidt vekslende tilfredshed med den nye belysning. Men der var enighed om at der er tale om forbedringer.
  2. Om skader på vejene – også dette vil man kunne læse om i håndbogen, men ved mødet, blev det pointeret at det altid er en god ide at tage billeder, der måske vil kunne bevise, at der er sket skader på veje og fortov, som ikke er kommet som følge af skader som beboerne selv har været skyld i.
  3. Parkeringsrestriktioner talte vi ikke så meget om – men det er jo stadig ikke tilladt af parkere på fortove i Københavns Kommune. Der kan opnås tilladelse til det. Det er sket på Ved Vigen.
  4. Hold øje med hjemmesiden i Emdrup Grundejerforening. Jens Steenstrup forsøger at lægge nyheder ind så snart de kommer. Og håndbogen kommer jo på hjemmesiden så snart den udkommer (nok til august 2015).
  5.  Erfaringerne vejlaugene imellem, - kom vi heller ikke så meget ind på, men det er selvfølgelig en god idé at prøve at tale med nabovejlaug hvis man skal have udført arbejder på vejene. Det kan evt. blive lidt billigere hvis der kan laves større arbejder.
  6. Evt.  – p.gr.a.de mange nyttige informationer der kom frem ved mødet, blev det aftalt, at vi prøver at indkalde til et nyt koordinerende møde allerede om ½ år – og ikke som hidtil, kun en gang årligt.

 

 

På mødet blev der udleveret 3 notater som var udarbejdet af Lennart Frandsen:

 

-et notat om privatvejsloven i den affattelse som loven har efter den 1. juli 2015. Med de ændringer der er sket med loven sinden 2010 er det vanskeligt at danne sig et overblik over retstilstanden. Det skulle notatet gerne hjælpe med. Notatet indeholder også uddybende bemærkninger til nogle af lovens bestemmelser.

 

-et notat om tinglysning og om tinglysning af vedtægtsændringer for vejlaug.

 

-et notat om grundejernes ansvar for skader på den private fællesvej som følge af byggearbejder mv.

 De 3 notater ligger på grundejerforeningens hjemmeside sammen med dette referat.

 

 Notaterne ligger under nye vejlaugsinformationer.

  
 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.