Fælles vejlaugsmøde den 13. april 2005

Emdrup Grundejerforening havde taget initiativ til et fælles møde for de 12 vejlaug i foreningens område med henblik på, at alle vejlaug kunne få et fælles overblik over påtænkte vejvedligeholdelsesopgaver i sommeren 2005. Formålet med dette overblik er at kunne lave fælles udbud for derigennem at få en billigere vejvedligeholdelse.

I alt 11 personer repræsenterende 8 vejlaug mødte op.

Bispebjærg By har fået foretaget et kørende vejsyn, der resulterede i et påbud om, at Jeppes Alle skal istandsættes. I Bispebjærg By fik man umiddelbart indtryk at, at kommunen selv ville udføre arbejdet nu. Det er efterfølgende aftalt med Vej og Park, at Bispebjærg By udarbejder en tidsplan for arbejdets udførelse, og man nu kan nu blot lappe skaderne.

Bispebjærg By var interesseret i at vide om et område kan ændres fra vej til anlæg. Det drejer sig konkret om græsplænearealet ved Jeppes Alle. Der hersker tvivl om, hvorvidt grundejerne har vedligeholdelsespligten. Emdrup Grundejerforening gav tilsagn om at ville gå ind i sagen. Ingen havde på mødet overblik over, om man har arbejder, der hensigtsmæssigt vil kunne udbydes fælles og derfor vedtoges at sætte en frist til den 30. april 2005 til at meddele, om vejlaug har arbejder der ønskes inddraget i et fælles udbud. Det er nu konstateret at 2 vejlaug vil søge at lave et samarbejde, mens de øvrige vejlaug ikke har fremsat ønske om at deltage heri.
Møde mellem vejlaug i Emdrup Grundejerforenings område

onsdag den 17. november 2004 kl 20,00 i menighedslokalerne i Emdrup kirke.

Tilstede:
Navn Vejlaug Adresse Tlf Mail
Hanne Nording Bispebjærg Villaby Bispebjerg Parkalle 21 35822111 h.nording@mail.dk
Verner Andersen Bispebjærg Villaby Oldfuxvej 19 35830617 Verner.f.andersen@mail.tele.dk
Peter Appel Emdrupgård VillabysGrundejerforening Emdrup Mosevej 3 39678817 pa@geus.dk
Hjalmar Sørensen Emdrupgård Villabys Grundejerforening Emdrup Mosevej 6 39670055 birjoh@mail.tele.dk
Jesper Christensen Ny Ryvang Villakvarter Teglstrupvej 27 39293818 tt27@christensen.mail.dk
Morten Schou Vejforeningen Firkløveret Firkløvervej 11 39675282 m-schou@get2net.dk
Anders Beck Vejlauget Nøkkerosen Nøkkerosevej 54A 39676668 dr.beck@dadlnet.dk
Klaus Knudsen Vejlauget Nøkkerosen Nøkkerosevej 47 39697208 klaus.knudsen@teliamail.dk
Ove Nielsen Stenkløvervejs Vejlaug Stenkløvervej 3 A 39694836 onms@post.tele.dk
Carsten Olesen Stenkløvervejs Vejlaug Stenkløvervej 5B 39563833 cboyk@post.tele.dk
Søren Andersson Emdrupgårdsvejs Vejlaug Emdrupgårdsvej 21 39670497 soeren@dk.lrmed.com
Børge Pedersen Lundehussøens Haveby Lundeborgvej 7 39610075 Bp.str@ci.kk.dk
Lennart Frandsen Emdrup Grund ejerforening Rørmosevej 17 39675444 lennartfrandsen@hotmail.dk
Birgitte Møllgaard-Nielsen EG/ Horserødvej vejlaug Horserødvej 6 39200159 Birgitte@moelgaard.mail.dk
Vagn Aagaard Knudsen Emdrup Grundejerforening Nøkkerosevej 45 39692465 vaa@gentofte.dk

Referat yderligere tilsendt:

Navn Vejlaug Adresse Tlf Mail
Torben Hammer Bispebjerg Ny Villakvarter Pragtstjernevej 3 40629667
Niels Nørgaard Emdrupgaardsvejs Vejlaug Emdrupgårdsvej 20 39676025 Niels.norgaard@pol.dk
Steen Rydahl Vejlauget Nøkkerosen Nøkkerosevej 33 39673869 rydahl@post4.tele.dk
Per Florman Vejforeningen Vigen Engblommevej 53 39699595 pfl@hur.dk
Niels- Erik Hansen Emdrup Villakvarter Dalmosevej1 39560814 Neh.drc@yahoo.dk
Jørgen Bendiksen Bispebjerg Ny Villakvarter Pragtstjernevej 5 39671011 Bendiksen [bendiksen@get2net.dk]
Kim Garly Emdrupvang Hvidkløvervej 6 39670400 Kim.garly@mail.dk
Søren Sørensen Ny Ryvang Villakvarter Danstrupvej 6
Tove Billeskov Vejlauget C J Frandsensvej C J Frandsensvej 13 A 39564252 Tove.billeskov@dadlnet.dk
Ulrik Meyer Vejlauget C J Frandsensvej C J Frandsensvej 12 B 39665959 ume@adm.ku.dk

Mødet havde en uformel karakter og havde til formål at drøfte fælles vejalugsspørgsmål, erfaringsudveksling og finde mulige samarbejdsrelationer.

Lennart Frandsen indledte mødet med at kommentere referatet fra sidste møde i november 2003, hvor en lille gruppe skulle finde ud af Københavns kommunes krav til vedlgeholdelsesstandard af veje og fortov. Emdrup Grundejerforening har haft et møde med direktør Ole Bach fra Vej & Park. Vej & Park udfører på grund af egen ressourcesituation ikke længere egentlige vejsyn. Man foretager et kørende vejsyn for at sikre sig at veje ikke er uforsvarlige i sikkerhedsmæssig fortand, og finder man det, bliver det påtalt. Der er således ikke tale om, at der kræves en egentlig nærmere bestemt vejstandard. Hanne Nording oplyste, at V&P havde krævet Jeppes Alle istandsat.
LF oplyste videre, at Bispebjerg Miljøcenter har fået nogle sponsorpenge til at udarbejde og udgive en håndbog om stiftelse af vejlaug. Grundejerforeningen havde tilbudt at bistå med udarbejdelsen af håndbogen; men den var på det tidspunkt så langt fremme, at bispebjerg miljøcenter har valgt ikke at benytte sig af tilbuddet.
Håndbogen vil kunne løbes på den gamle Lygten station fra den 25. nov.2004.
LF oplyste videre om en særlig vejsag på Emdrupgårdsvej, hvor vejlauget ønsker, at idrætsparken i henhold til vejlovens §58 bidrager til vejvedligeholdelse, da det i høj grad er trafik til/fra idrætsparken der belaster Emdrupgårdsvej og i et vist omfang også de tilstødende veje, der belaster vejene. Også vejlauget Nøkkerosen har ønske om, at idrætsparken bidrager til vejvedligeholdelsen på Nøkkerosevej. Der har den 21. okt. 2004 været afholdt et møde på stedet med direktøren for Københavns Idrætspark.Vi afventer pt. Et udspil fra Københavns Idrætspark.
Der er opstillet nogle sten på C J Frandsens vej for at hindre kørsel/parkering på fortov, som Vej & Park ikke har sagt noget til. Der var på mødet enighed om, at denne metode kan man ikke anbefale. Uanset at Vej og Park ikke har sagt noget, kan der komme erstatningskrav ved skader ved påkørsel af sten. Vej & Park har været positive over for, at der i vores område kan opstilles pullerter (metalstandere, der let knækker ved påkørsel) på hjørnerne ved Emdrupgårdsvej. Søren Andersson ønskede, at der kommer en fælles holdning til regulering af trafik og herunder opsætning af sten. SA så gerne, at der laves en samlet plan for ensretning af veje, således at der opnås en samlet løsning af trafikproblemerne i området..
Morten Schou oplyste, at V&P har været uvillig til at drøfte nogen form for ensretning af veje vest for Frederiksborgvej. Carsten Olesen gav udtryk for, at Stenkløvervej også er interesseret i at få afklaret forholdene til KI. Dette vejlaug vil i givet fald selv tage initiativ..
EG gav tilsagn om at ville deltage i arbejdet med udredning af regulering af KI´s vejadgang.
Emdrupgårdsvejs vejlaug tager initiativet og indkalder de tilstødende vejlaug samt EG (uafklaret, hvad man skal gøre i forhold til den vestlige del af Nøkkerosevej, der som bekendt ikke har noget vejlaug).
Kabel TV spørgsmål drøftedes kort på foranledning af Morten Schou. Der blev fra flere givet udtryk for, at i løbet af få år vil man kunne tage digitalt TV trådløst, hvilket medfører, at afskrivningstiden for kabel TV bliver kort, og at det derfor ikke vil være så interessant.

Entreprenører.
Der blev fra flere sider givet udtryk for tilfreds med at anvende PP Brolægning Roskilde til reparationsarbejde. (PP Brolægning Peter Thomsen, Søndre Mellemvej 41,4000 Roskilde.Tlf 46770770) PP brolægning er en reparationsvirksomhed, og kan fx ikke påtage sig at asfaltere eller lave en " Marius Pedersen overfladbelægning" (små sten, der udlægges på et lag flydende asfalt og som biler derpå kører ned i asfalten).
Pris for kantstensopretning ligger på i størrelsesorden 400 kr. + moms pr løbende meter, Det afgørende er faktisk, i hvilket omfang jorden er forurenet.

Kim Garly Hvidkløvervej har lavet en aftale med KommuneTeknik (Københavns Kommune) om rensning af vejbrønde for vejlaug øst for Frederiksborgvej. Man betaler vist nok 22 kr. + moms pr brønd. Denne aftale udløber, og KommuneTeknik vil ikke forny den.

Carsten Olesen nævnte, at fordi Stenkløvervej ligger så lavt, får man spulet stikledninger. Firmaet A Bak Tåstrup har lavet kloakarbejde i god kvalitet. Der var enighed om, at erfaringsmøder mellem vejlaug er en god ide, og at man bør institutionalisere dem. Det vil være hensigtsmæssigt, at et årligt møde finder sted i april, således at mødet kan anvendes til koordinering af ønskede arbejder i forestående sommer. Det er således det enkelte vejlaugs opgave inden et vejlaugsmøde at have gjort sig klart, hvilke arbejder man ønsker udført i løbet af den kommende sommer. Der vil være økonomi i at kunne udbyde opgaver sammen, således at en entreprenør vil kunne udføre opgaverne i sammenhæng og spare transport.

Emdrupgård Villaby ved Peter Appel påtog sig at koordinere arbejde for 2005. Det blev aftalt, at EG laver et særligt område på hjemmesiden vedr, vejlaugsopgaver. (da web-redaktør er på ferie nu vil der senere blive udsendt en mail herom)

Emdrup Grundejerforening har bestilt menighedslokalerne ved Emdrup Kirke igen onsdag den 13. april 2005, således at an bedes notere sig, at næste møde finder sted 13.april 2005 kl. 20,00. kirken måtte dog tage et forbehold for at der kan komme et muligt ikke-planlagt kirkeligt møde i vejen. Vi vil derfor i sidste halvdel af marts 2005 udsende endelig meddelelse om mødet.
Evt særlige dagsordenspunkter vil derfor kunne mailes til EG´s bestyrelsen inden 15. marts 2005. Med venlig hilsen og på gensyn

Lennart Frandsen / Vagn Aagaard Knudsen (referent)
 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.